Proces verbal al sedintei CL 27.10.2016

încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 481/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
Dl. Consilier Lupu Constantin lipsește motivat.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier DRĂGOESCU PETRU.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna septembrie 2016.

-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele 12 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Așa cum am menționat și la sedințele de comisii, ca urmare a unor modificări care au avut loc, sunt necesare următoarele amendamente pe care le menționez:

Amendament la art 2

CAPITOLUL 70.02 « Locuințe,servicii și dezvoltare publică »

Subcapitolul 70.02.50 «Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica »
B. Sectiunea de dezvoltare
– se diminuează art/alin 51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice (lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuit ca urmare a cererii de sistare a contractului de lucrari de catre Max Asalt) cu suma de 100 mii lei;

CAPITOLUL 84.02 « Transporturi»

Subcapitolul 84.02.03.03 «Strazi »
B. Sectiunea de dezvoltare
-se majorează poziţia nr. 4 în Cap. C Lista cu alte cheltuieli de investiţii şi achiziţii de bunuri din bugetul local pe anul 2016 cu suma de100 mii lei obiectiv de investiţii“Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Petroşani, între km 128+390 şi km 130+290 în lungime de 1900 m”.

Amendament la art 3
Anexa nr.1, Lista de investiții și Lista Alte cheltuieli de investiții și achiziții de bunuri din bugetul local pe anul 2016 se vor modifica in urma acestui amendament,.In ceea ce priveste modificările la investiții acestea sunt prezentate in anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre .

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentele d-lui viceprimar Nicolae Florin:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 4 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Bican, Grigoriu, Niță)

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu tot cu amendamente:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 6 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu, Nița, Grigoriu, Bican, Postolache)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local şi a Bugetului Institutiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe trimestrul III 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 268 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim III 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2016.

4..Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Amendament la art.1
În urma adreselor nr.4296/24.10.2016 și 4036/25.10.2016 întocmite de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroșani și Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, propunem majorarea numărului și cuantumului burselor din proiectul primit inițial după cum urmeaza:
– burse sociale gimnaziale 2 burse x 50 lei
– burse sociale învățământ liceal 1 bursă x 50 lei
– burse de performanță învățământ gimnazial 1 bursă x 80 lei
– burse de performanță învățământ liceal 1 bursă x 80 lei
Astfel, numărul total de burse este de 882,iar valoarea acestora este de 49.500 lei/lună.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă mai sunt alte discuții?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare. De ce la unele licee, de exemplu la Liceul ,,Mihai Eminescu” se calculează venitul mediu pe ultimele 12 luni pe cap de familie la 388 lei iar la celelalte licee 463 lei, nu este pentru toată lumea la fel?

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-D-na Director economic ne va răspunde.

D-NA POPA:
-Nu vă pot răspunde la această întrebare, întrucât Consiliile de Administrație ne trimit propunerile respective. Este un rezumat al sedințelor Consiliilor de Administrație, dar în mod normal ar trebui să fie aceeași suma. Între timp am să iau legătura cu liceul pentru a lămuri această situație.

DL. CONSILIER BICAN:
-Și la Școala nr. 2 este aceeași situație.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Problema aparține Consiliilor de Administrație de la școli, noi nu putem interveni în hotărârea lor.

DL. PRIMAR:
-Vom verifica pentru ca să nu fie păgubit nimeni.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui viceprimar Nicolae Florin:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu tot cu amendament:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1vot (dl. consilier Postolache)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 270 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200 lei în vederea coorganizării alături de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroşani, al evenimentului Ziua Îngerilor, în luna noiembrie 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Așa cum am discutat și la ședința de comisii, suma mi se pare ridicolă, 200 lei, pentru asemenea acțiune, pentru că este vorba și de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroșani și propun să fie o cu totul altă sumă, să le dăm 1000 lei.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Solicitarea lor a fost făcută pentru 200 lei. Dacă cereau mai mult și noi le dădeam mai puțin, atunci era îndreptățiță propunerea dumneavoastră. Nu putem da la cineva niște bani ca să-i cheltuiască și lui nu-i trebuiesc. Nu mi se pare normal.

DL. CONSILIER BARBU:
-Pentru că ei au fost obișnuiți să ceară puțin și atunci să se descurce cu puțin. Este o acțiune și împotriva Halloween-lui. Duceți-vă în toate magazinele să vedeți ce industrie produce această sărbătoare americană și o sărbătoare românească o trimitem în derizoriu

DL. CONSILIER CORNEA:
-Sub semnătura președintelui de ședință a Consiliului Consultativ al Tinerilor, avem aici un deviz și ei consideră că le este de ajuns.

D-NA CORINA KECS:
-În această acțiune este vorba despre copiii care au murit la naștere sau bebeluși și ei au considerat că este de ajuns. Este o acțiune simbolică,, Ziua Îngerilor”

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Este bine să-i învățăm pe cei tineri echilibrul și cumpătarea. Am spus-o și la sedința de comisie că trebuie să mergem pe ceea ce au cerut ei.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Barbu de a suplimenta suma de la 200 lei la 1000 lei:
-Cine este pentru? -2 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu)
-Împotrivă? -16 voturi
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1vot (dl. consilier Vladuislav)
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 271 /2016

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 2 – 4 decembrie 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 272 /2016

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 102.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Vladislav)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.273/2016.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000 lei în vederea organizării “Revelionului Pensionarilor 2017”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș dori să știu dacă ,,Revelionul Pensionarilor” va fi inainte de 11 decembrie sau după .

DL. PRIMAR:
– În perioada dintre Crăciun și Revelion, la fel cum s-a făcut în fiecare an.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Am eu o întrebare pentru d-na directoare. De ce nu există în acest serviciu nici un consilier superior?

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Există.

DL.CONSILIER VLADISLAV:
-Cine?

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-D-na Toma, d-na Barbu. Eu știu la ce vă referiți, la Ordonața 70, cu mărirea salariilor. Nu am avut un temei legal. Din acest motiv am mărit salariul doar la 6 oameni.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Nu este normal să ai 15-20 ani vechime și să ai un astfel de salariu.

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Dacă dumneavoastră sau altcineva găsește un temei legal, eu sunt de acord să măresc salariile la cât mai multe persoane.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.275 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 276 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare şi a punctajului maxim acordat criteriilor de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă nu sunt, atunci vă rog să faceți propuneri?
Dl. Viceprimar Florin Nicolae o propune pe d-na consilier Burduf Margareta
DL. Consilier Drăgoescu le propune pe doamnele consiliere Negrici Carmen și Muntean Lucica Dina.
Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care d-na consilier Burduf Margareta a obținut 18 voturi ,,pentru”, d-na consilier Negrici Carmen a obținut 15 voturi ,, pentru” și 3 voturi ,,împotrivă” iar d-na consilier Muntean Lucica Dina a obținut 15 voturi ,, pentru” și 3 voturi ,, împotrivă”.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-La Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și selecționare, la art. 3, alin. 6 și 7 au aproape același conținut. La alin. 6 spune ,, data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie, revenim la alin. 7 care spune ,,data limită a depunerii documentației de solicitare a subvenției pe anul 2017 este de 31 octombrie 2016.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-D-na Mraz ne poate da lămuriri.

D-NA MRAZ:
-Este vorba de 31 octombrie doar pentru anul acesta. Noi nu facem această hotărâre an de an. O să o facem și pentru anii urmatori, până se va modifica legislația. Anul acesta în 7 octombrie s-a modificat legislația și spune clar că data limită de depunere este 31 octombrie, iar începând cu anii următori data limită este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie. De aceea am invocat amândouă alineatele.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Este vorba de o altă formulare mult mai corectă. Trebuie precizat anul 2016.

D-NA MRAZ:
-Da, nici o problemă.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2016.

13.Proiect de hotărâre aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017” în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiei, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2voturi (d-nii consilierii Vladislav,Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 278 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii zonei de agrement Rusu- Parâng în zona C de impozitare.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER VLADISLAV:
-D-le președinte eu nu votez pentru că dețin o cabană.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Am înțeles. Dl. Postolache, vă rog.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Vreau să vă întreb de unde începe această zonă?

DL. VIȘAN:
-Conform Planului Urbanistic General, zona de agrement Rusu- Parâng ține de la baza de pornire a telescaunului vechi în amonte până la zona de sus a Masivului Parâng.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Jos mai sunt cabane?

DL. VIȘAN:
-Acelea sunt pe strada Maleia.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Au canalizare și apă?

DL. VIȘAN:
-Canalizare și apă nu este.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Cabanele aflate între Popasul Haiducilor și vechiul telescaun sunt pe strada Maleia?

DL. VIȘAN:
-Da.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu sunt alte intervenții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1vot.(dl. consilier Postolache)
Dl. consilier Vladislav nu a votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2016.

15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și reprezentare juridică pentru Dosarul nr. 677/57/2012*.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Dacă se luptă două entități de stat, de ce credeți că justiția nu ar fi imparțială. De ce ar trebui să achiziționăm servicii juridice, dacă se luptă statul cu statul?

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Pentru că asta este procedura de instanță.

DL. CONSILIER BARBU:
-Cumpărăm servicii juridice dacă ne-am baza ca justiția nu ar fi oarbă.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Din punctul acesta de vedere să credem și să speram că justiția este corectă.
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -3 voturi (d-nii consilierii Vladislav, Barbu și Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 2812016.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15A.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 282 /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.14979/2003 încheiat cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Valea Jiului.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Eu am o propunere. Să găsim o modalitate să-i scutim de la plata chiriei. Având în vedere că sunt foarte puțini, au venituri foarte mici. D-le primar cred că putem găsi o posibilitate să-i scutim de la plata chiriei.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, dar solicitarea lor a fost de a se prelungi contractul de închiriere.

DL CONSILIER CORNEA:
-Eu consider ca acest proiect trebuie amânat, deorece dacă aprobăm acum prelungirea contractului, va trebui să prelungim pe închiriere și nu putem să o transformăm după aceea în comodat Ori îl amânăm pe acesta că încetează în noiembrie, iar dumnealor vin cu o altă solicitare pe folosință gratuită. Dl. consilier Vladislav să faca un amendament la acest proiect.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. consilier Vladislav.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Rad)
Proiectul de Hotărâre a fost amânat

18. Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 283 /2016.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.226/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Timişoara.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 284 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 285 /2016.

21. Proiect de hotărâre aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 286 /2016.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente ?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2016.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 95 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER POSTOLACHE:
-Aici expertiza s-a făcut anul trecut și este calculată la un preț pe metru pătrat de 42,25 euro. Anul trecut euro avea o valoare, acum are alta.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Pot interveni așa numitele ipoteze speciale care pot modifica o evaluare și la un interval de câteva luni. Nu înțeleg de ce dânsul a solicitat în luna a VIII- a 2015 și vine acum în luna a X-a 2016 .

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -3 voturi
-Împotrivă? -14 voturi
-Abţineri? -1 vot
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 145 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -1 vot
-Împotrivă? -17 voturi
-Abţineri? –
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat

25. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 288 /2016.

26.Proiect de hotărâre pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 289 /2016.

27.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 290 /2016.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanţilor la proiectul ,,Ecoul Muntelui” ,în perioada 29.10.2016 – 30.10.2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 291 /2016.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 292 /2016.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” care va fi depus pentru finanțare prin POR 2014- 2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 293 /2016.

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 294 /2016.

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 295 /2016.

33.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 296 /2016.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 297 /2016.

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE (DP) privind modul de implementare a proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA”.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? -1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 298 /2016.
36. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui profesor universitar doctor Septimiu Krausz.

DL.CONSILIER BUTULESCU:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 299 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-La capitolul ,,Diverse” dacă dorește cineva să intervină. D-na consilier Niță, vă rog.
D-na consilier Niță prezintă situația clădirii unde au sediul cei de la Crucea Roșie.

Dl. Dobrescu Iulian intervine la sfârșitul sedinței fără a cere cuvântul președintelui de ședință. Acesta expune aceeași problemă ca în ședințele trecute, cu privire la pagubele produse de fenomenele meteo din luna iunie 2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27 octombrie 2016.

Petroşani, 27 octombrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed