Proces verbal al sedintei CL 25.05.2017

Incheiat azi 25 mai 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a     Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin  Dispoziţia  nr. 830 /2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.42/2017 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie 2017.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu 3 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

1..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. VICEPRIMAR FLORIN NICOLAE:
-Am un amendament

Se introduce un nou aliniat la art. 1. din hotarârea de rectificare a Bugetului local,astfel:
În baza Ordinului 445/24.05.2017 pentru defalcarea sumelor alocate pe anul 2017 de la bugetul de stat ,prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului,către bugetele locale,pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism aflate in derulare precum  şi a  Referatului nr.7987/25.05.2017 întocmit de Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat  Petroşani,se alocă Municipiului Petroşani suma de 280 mii lei după cum urmează:
VENITURI
B .Secţiunea de dezvoltare
– se majorează capitolul de venituri21.42.02.40 “Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii in turism” cu suma de 280 mii lei
Total majorare capitol venituri 280 mii lei

CHELTUIELI
CAPITOLUL 70.02 Locuinţe servicii dezvoltare publică
Subcapitol 70.02.50”Alte servicii în domeniul locuinţelor si dezvoltării comunale”
B. Secţiunea de dezvoltare
-se majorează  poziţia nr.1din Cap. A.Lucrări în continuare  cu  suma de 280 mii lei, obiectiv de investitii ”Execuţie lucrări de construcţii pentru obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng “

Total majorare capitol si subcapitol  280 mii lei

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul d-lui Viceprimar Florin Nicolae:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre  cu amendamentul d-lui viceprimar Florin Nicolae.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 106 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2..Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.107/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.600 lei,  în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani, a celei de-a VI-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în  luna mai 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 108 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei  în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” Petroşani şi Parohia Romano-Catolică, al evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Valea Jiului, în perioada 22-25.06.2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 38.000 lei necesari organizării taberei  de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota-Ungaria , în perioada 18-23 iulie 2017 în municipiul Petroşani şi deplasarea elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 17-22 iulie 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă  aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 110 /2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei  necesari pentru acoperirea unei părţi din costul combustibilului maşinilor ce-i vor asigura domnului Avram Iancu Marius suportul terestru pe întregul curs al Dunării, aproximativ 6.000 km

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 111 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
7.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/2017

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
8..Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.113 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
9.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Sunt împreună cu d-ra consilier Grigoriu și dl. consilier Durbacă în consiliul de administrație la acest club dar nu suntm consultați niciodată. Nu ne cheamă nimeni să vedem ce se întâmplă la stadion sau la bazinul de înot. Eu am mai propus și data trecută când am discutat despre bazinul de înot că este nevoie de un salvamar, nu putem renunța chiar așa ușor. Acesta este și motivul pentru care eu voi fi împotrivă pentru desfințarea acestui post.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dumneavoastră dacă faceți parte din consiliul de administrație ar trebui să luați inițiativa să vă  întâlniți.

DL. CONSILIER VLASISLAV:
-Nu vă supărați dar acolo este un director. Eu am luat inițiativa în legătură cu stadionul Jiul dar nu se poate să luăm doar noi inițiativa, dânsul este plătit pentru  asta și ar fi normal ca el să convoce Consiliul de Administrație pentru a putea dezbate problemele de la acest club.

DL. CONSILIER BICAN:
-Noi am stabilit ca atunci când sunt proiecte de hotărâre care vizează instituții subordonate Primăriei și Consiliului Local  să invităm conducătorii respectivelor instituți măcar la sedințele de comisii.

DL.PRIMAR:
-Voi vorbi cu dl. Polifronie să convoace Consiliul de Administrație si să aibă o discuție vis-a-vis  de problemele de la Clubul ,,Jiul ” Petroșani.

DL. CONSILIER BICAN:
-Aș dori ca dl. secretar Negoe să ne explice de ce s-a ajuns la eliminarea postului de salvamar.

DL. SECRETAR NEGOE:
-Așa cum am spus și la comisii, desfințarea postului de salvamar este impusă de faptul că ne-a scăzut numărul de posturi prin Ordinul Prefectului, din cauza aceasta am revocat și HCL nr.52/2017 și trebuie să desființăm un post de la CSM pentru a ne încadra în numărul de posturi. Am întrebat pe dl. administrator dacă între un post de salvamar și două femeii de servici ce are nevoie mai mult? Dumnealui mi-a spus că are nevoie de două femeii de serviciu, că trebuie să fie curățenie și mi-a mai spus că fiind acei intructorii momentan treaba salvamarului o fac aceștia.Acesta a fost argumentul lui.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Înstructorii de înot  sunt acolo după anumite intervale orale, nu sunt tot timpul.

DL. CONSILIER BICAN:
-Legislația ne impune să avem salvamar?

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-În legătură cu ceea ce spune dl. consilier Vladislav, ieri m-am întâlnit cu d-na care conduce Crucea Roșie și mi-a spus că intenționează să vină la dl. Primar să facă un parteneriat cu Primăria și să inițieze echipe de voluntari care să se ocupe inclusiv de Bazinul de înot. Mie mi s-a părut foarte bună ideea doamnei care va putea acoperii lipsa de personal de la bazin.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-În bazele sportive este nevoie de Puncte de prim ajutor și atât.

DL. PRIMAR:
-Și noi ne-am dorit să angajăm salvamar, am și ținut concurs de vreo două ori dar nu am găsit un om care să aibă calificarea necesară pentru ocuparea acestei funcții și dacă  suntem riguroși în acest sens nu ne ajunge un salvamar, ne-ar trebuii cel puțin doi să facă pe schimburi. Deocamdată legea nu ne impune acest lucru și acesti intructori  își asumă răspunderea pentru acei copii, în rest pentru cei care vin la bazin ei vin însoțiți de către părinți. La bazin este tot timpul cineva care supraveghează. Când se va putea vă asigur că v-om scoate din nou la concurs aceste posturi. Să știți că ne lovim de foarte multe probleme legate de organigramă și de lipsa de personal.

DL. SECRETAR NEGOE:
-Această hotărâre trebuie aprobată, în caz contrar depășim cu acest post numărul de posturi aprobat de către Prefect, iar sancțiunea este că ni se taie de la finanțe cotele defalcate.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Exact acest lucru am vrut să-l spun și eu, în plus imediat suntem în luna august, septembrie și va fi nevoie să angajăm oameni pentru cinematograf. Dacă până atunci nu se eliberează cumva vreun post, două, trei, cinci probabil nu avem cum să facem cinematograful funcțional.

DL. SECRETAR NEGOE:
-Am auzit că s-a modificat legea sportului. Degeaba se modifică dacă la aceste cluburi nu se va modifica legislația și nu vor fi scoase din aparatul de specialitate al primarului. Atâta timp cât angajații clubului intră în organigrama aparatului de specialitate al primarului, nu se pot angaja nici antrenorii.

DL. CONSILIER BICAN:
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?                -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri?                -2 voturi (d-nele consilier Niță și Grigoriu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţele apă/apă uzată Petrila – Petroşani “.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe  pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate  închirierii, în municipiul Petroşan.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
Iasă din sală d-ra consilier Grigoriu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Postolache.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
14.Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită către  Fundaţia ,,Sfântul Francisc” Deva-Căminul ,,Cor Iesu” Petroşani a unei parti din imobilul „Punct termic nr.15”, in suprafată  construită de 47 mp. situat in str. C-tin Mille, pe o perioadă de 10 ani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9289/2007, încheiat cu Crucea Roşie Română -Fliliala judeţului Hunedoara- Subfiliala Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

Intră în sală d-ra consilier Grigoriu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Dl. consilier Postolache nu a votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 16.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului Folcloric Parângul şi ai reprezentanţilor administraţiei publice locale din Petroşani la Festivalul Internaţional de Muzică şi Dansuri Populare din Psary – Polonia, în perioada 15-20 iunie 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Vă rog să faceți propuneri.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Îl propun pe dl. consilier Barbu Mihai.

DL. CONSILIER CORNEA.
-Îl propun pe dl. consilier Butulescu Valeriu.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Îi propun pe d-nii consilieri Bican Florian și Ioan Rus.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă  citire  procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Barbu Mihai a obținut 19 voturi ,,pentru”, dl. consilier Butulescu Valeriu a obținut 19 voturi ,, pentru”, dl. consilier Bican Florian a obținut 19 voturi ,, pentru” iar dl. consilier Rus Ioan a obținut 19 voturi ,,pentru”.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării la Varpalota – Ungaria a unei delegaţii care va participa la ,,Zilele Victoriei”, în perioada 09-11.06.2017.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Vă rog să facți propuneri.

DL. CONSILIER RUS:
-O propun pe d-ra consilier Grigoriu Lavinia.

DL. PRIMAR:
-Și eu sunt invitat dar s-ar putea să nu pot merge în perioada aceea și din acest motiv aș dori să meargă dl. Viceprimar, în cazul în care eu nu pot.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă  citire  procesului verbal al comisiei de validare, prin care d-ra consilier Grigoriu Lavinia a obținut 19 voturi ,, pentru” iar dl. Viceprimar Nicolae Florin a obținut 19 voturi,, pentru”.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.122 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11309/2011, încheiat cu  Asociaţia ,,Niloran”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.123 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 25 mp., notat în Cartea Funciară 64903 Petroşani, nr. cadastral 64903, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
20.Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani ca urmare a reevaluării acestora.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1vot (dl. consilier Posolache)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
21.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Petroşani în domeniul privat şi casarea acestora.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
22.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
23.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al  Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
24.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Gen. Dragalina.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 532 mp. situat în strada Griviţa Roşie, nr.42, notat în CF nr.64757 Petroşani, nr. cadastral 64757.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Mi se pare un preț destul de mic de 5 euro mp aproape de centru Petroșaniului.

DL. CONSILIER RAD:
-Este pe strada Grivita Roșie.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-De la str. Grivița Roșie și până laTeatru de Stat  cât este? Nu putem vinde orice pe nimic.

DL. CONSILIER BICAN:
-Dacă ne uităm și la celelalte proiecte de hotărâre care fac referire la vânzării de teren, prețurile sunt stabilite în urma unor evaluări. Un evaluator autorizat își asumă prețul pe care îl stabilește.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu are nici o legătură terenul de sub cladire cu terenul de lângă clădire, două terenuri aflate unul lângă altul pot avea valori diferite deoarece există foarte mulți factori care influiențează valoarea. Atunci când există suspiciunea față de un evaluator se poate face oricând o plângere dar evaluatorul își asumă evaluarea pe care o face.

DL. CONSILIER BICAN:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 19 mp. situat în strada Eroilor, nr.10 A, parcela 3, notat în CF nr.63561 Petroşani, nr. cadastral 63561.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.64890 Petroşani, nr. cadastral 64890.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în strada Aleea Poporului, notat în CF nr.61805 Petroşani, nr. cadastral 184, nr.top 375/97/24/c/5/6/d/b/10/2/4/88/11.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 217 mp. situat în strada Piscului, nr11, notat în CF 64831 Petroşani, nr. cadastral 64831.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 122 mp. situat în strada 1 Mai, nr.6/1, notat în CF 64896 Petroşani, nr. cadastral 64896.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
32.Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării Sindicatului Administraţiei Publice ,,Forţa Legii” de revocare, modificare şi completare a H.C.L. nr.85/2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
Iasă din sală d-na consilier Negrici

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Data trecută am fost de acord cu hotărârea dată de Alba Iulia, dar în același timp am fost de acord să constituim fondul pentru toate persoanele care fac parte din echipa de  la taxe și impozite.

D-NA POPA:
-Nu avem temei legal să constituim fondul,  dl Ragea a câștigat în instanță iar ceilalți nu .

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Fac plata celui care a câștigat în instanță, mă duc la anul bugetar, la execuția bugetară a anului respectiv, fac toate înscrisurile si demersurile către bugetul consolidat al statului. Este o rectificare totală din urmă pentru anul fiscal respectiv. Noi acum să demarăm la o perioadă de timp deja de aproape 6 ani de când s-a abrogat actul normativ este imposibil așa ceva. Plus că ele sunt deja prescrise.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Acest fond s-a constituit nu pentru o persoană ci potențiel pentru mai multe persoane dar este operativ doar pentru cel care o sentință judecătorească favorabilă.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -3 voturi (d-na consilier Niță și d-nii consilieri Barbu                         și Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
33.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Vă rog să faceți propuneri.

DL. CONSILIER RUS:
-Îl propun pe dl consilier Vladislav.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Dl. consilier Vladislav nu a votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2017.

Intră d-na consilier Negrici

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de  12.400 lei în vederea organizării unui meci de fotbal old-boys dintre Jiul Petroşani şi Universitatea Craiova ,în luna iunie 2017, precum şi conceperea şi inscripţionarea unor DVD-uri cu titlul ,,Jiul Petroşani – Momente de glorie”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
–Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.139 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7565/2012, încheiat cu Partidul România Mare – Organizaţia Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.140 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
36.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei boxe din Hala Pieţei Centrale Petroşani şi aprobarea închirierii prin licitaţie publică a acesteia.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.141/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dorește cineva să spună ceva la punctul ,,Diverse”?

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Vis-a-vis de Cimitirul Central Petroșani, a venit o doamnă care și-a fotografiat picioarele pline de noroi, spânând că este iarba până la genunchi  A intrat la primele 3 rânduri în parte stângă deci nu în spate .

DL. PRIMAR:
-Curățenia s-a făcut înainte de Paști. Nu facem față cu personalul pe care îl avem să cosim iarba nici în oraș și atunci este adevărat sunt perioade când la cimitir nu este iarba cosită. Nu este vorba de rea voință, efectiv nu facem față.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Și în Aeroport sunt zone unde oamenii își cosesc iarba dintre spațiile verzi, întrebarea mea este. Dacă duc iarba la gunoi iau sau nu amenda?

DL. VIȘAN:
-Nu.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 25 mai 2017.

Petroşani,  25 mai  2017.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
BICAN FLORIAN                                                         SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed