Proces verbal al sedintei CL 24.05.2016

încheiat azi 24 mai 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 675 /2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae, domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri : Blag Daniel Cantemir, Grigoriu Lavinia Elena, Lupu Constantin, Niţă Dorina Veronica, Postolache Costel, Rus Ioan .

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.107/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Butulescu Valeriu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Pe ordinea de zi avem trei proiecte de hotărâre şi am mai primit un proiect de hotărâre suplimentar.
-Vă supun aprobării suplimentarea proiectului ordinei de zi:
-Cine este pentru? –
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru? –
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr. 2 și transformarea în Grădiniță cu program normal”.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 158 /2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea stației de transfer Petroșani; operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan si Petrosani; transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI), în judetul Hunedoara.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Domnul secretar vrea să facă nişte precizări la acest proiect.

DL.SECRETAR:
– După modelul primit de la Consiliul judeţean la articolul 3 este o greşeală. Din luna decembrie conform legii serviciilor publice consiliile locale în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt reprezentate de către primar, nu pot să fie reprezentate de către altcineva şi atunci vă rog să fiţi de acord ca la articolul 3 să fie mandatat domnul primar să semneze. Domnul primar poate să delege pe altcineva prin dispoziţie, dar în hotărâre trebuie trecut dumnealui.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Este amendament,?

DL.SECRETAR:
-Eu nu pot să propun amendament, drept pentru care vă rog ca cineva dintre consileri să formuleze amendamentul ca să putem rectifica.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Atunci propun ca amendament modificarea art.3 în care să se menţioneze că domnul primar va fi mandatat să reprezinte consiliul local.
-Supun la vot acest amendament:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 159 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Hunedoara a spaţiului situat la parterul Policlinicii Stomatologice, în suprafaţă de 128 mp. pe o perioadă de 3 ani.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. /2016.

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat .

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 160 /2016.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi alte discuţii?

DL.SECRETAR:
-Am primit o Decizie emisă de Directorul Camerei de Conturi Hunedoara, pe care conform legii trebuie să v-o aducem la cunoştinţă.
(In continuare domnul secretar dă citire Deciziei nr.41/2016).

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Cine va plăti? Se va plăti din bugetul şcolii sau persoana care a creat acest prejudiciu?

DL.SECRETAR:
-Noi cred că vom contesta această Decizie pentru că nu văd legătura dintre domnul primar şi şcoală, Este o măsură care, cred că trebuie luată de către Inspectoratul şcolar împotriva directorului, care director şi acesta a ascultat de nişte directive primite în scris de la Inspectorul şcolar general. S-au primit nişte termene de la Inspectoratul şcolar pe care doamna director respectându-le a încălcat Codul Muncii. Instanţa va tranşa până la urmă şi va stabili a cui este vinovăţia sau dacă este cineva vinovat.

D-NA CONS.MUNTEAN:
Daţi-mi voie să vă înţeleg domnul secretar, primăria este implicată ca parte cumva?

DL.SECRETAR:
-Banii de salarii trec prin buget local şi atunci s-a dat măsura pe domnul primar ceea ce nu mi se pare corect dar … noi acum v-am adus doar la cunoştinţă.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Ştiu că cei de la I.G.Duca au primit o informare în care spunea că cel care a fost director la ora aceea, dacă s-a dovedit că a greşit, că nu a respectat procedura, personal va trebui să plătească această sumă datorată doamnei secretare.

DL.PRIMAR:
-Suma s-a plătit, iar instanţa va stabili dacă suma o va plăti doamna director din acea vreme sau va fi plătită din bugetul şcolii.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Mai sunt alte discuţii pe marginea acestei informări?
-Dacă nu, îi voi da cuvântul domnului primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi.

DL.PRIMAR:
-Fiind ultima şedinţă, probabil că nu ne vom mai întâlni până când se va constitui viitorul consiliu local. Eu vreau să vă mulţumesc tuturor pentru activitatea pe care aţi desfăşurat-o şi am desfăşurat-o împreună în cei patru ani de zile. Am spus-o de fiecare dată, cred că, Consiliul local de la Petroşani a fost un model în privinţa modului în care ne-am desfăşurat activitatea fie că vorbim de ce s-a întâmplat în consiliul local şi în comisiile de specialitate sau în relaţia dintre dumneavoastră şi aparatul de specialitate. Eu vă mulţumesc pentru modul în care aţi înţeles să vă faceţi această misiune. Dacă v-am supărat vreau să vă cer iertare, nu am făcut-o cu alte scopuri decât acela de a face ca lucrurile să meargă bine în Petroşani şi pentru că nu cred că este normal ca populaţia să sufere într-un fel sau altul din cauza neînţelegerilor personale sau de partid. Dumneavoastră aţi dovedit că în aceşti patru ani comunitatea a fost pe primul plan prin deciziile pe care le-aţi luat: Multumesc domnului secretar pentru faptul că nu am avut nici o hotărâre de consiliu contestată la Prefectură sau vreo hotărâre prin care să fi făcut vreo abatere, nu vorbesc de ilegalităţi, vorbesc de neconcordanţe, am spus-o şi la televizor, suntem unitatea adminstrativ – teritorială alături de celelalte 7 municipii din România care ne-am îndeplinit 100% criteriile de transparenţă şi acest lucru o spune un ONG care se ocupă cu activitatea de monitorizare a administraţiilor publice locale. Restul lucrurilor sunt doar discuţii şi nimic altceva, eu cred că ceea ce am făcut în cei patru ani de zile în acest consiliu a fost o activitate foarte bună şi acest lucru nu se putea face fără concursul dumneavoastră. Eu vă mulţumesc, vă urez succes tuturor şi să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine cei care vom constitui noul consiliu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Mulţumim domnului primar!
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 24 mai 2016.

Petroşani, 24 mai 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
BUTULESCU VALERIU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed