Proces verbal al sedintei CL 24.06.2016

încheiat azi 24 iunie 2016,  cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Ordinul nr.226/2016, emis de Prefectul judeţului Hunedoara

La şedinţă participă domnul subprefect Fabius Tiberiu Kiszely, d-ra judecător Curuia Cristina Iuliana,d-ra Vasilescu Rodica- şef serviciu verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ-Instituţia Prefectului-judeţul Hunedoara,  domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti, invitaţi.
Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri: Butulescu  Valeriu şi  Niţă Dorina Veronica.
Se intonează Imnul de Stat
Şedinţa  de  constituire  a consiliului local  este deschisă  de domnul subprefect  Fabius Tiberiu Kiszely:

În calitate de reprezentant al Prefectului judeţului Hunedoara, declar deschisă şedinţa inaugurală, de constituire a Consiliului local al municipiului Petroşani,  ales la 5 iunie 2016.
Pentru început, vă rog să-mi îngăduiţi să vă transmit un călduros salut şi să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcţii de răspundere şi demnitate.
Aşa cum rezultă din datele centralizate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.6, la recentele alegeri locale, din cei 36.170  alegători, înscrişi în listele electorale ale Municipiului Petroşani, s-au prezentat la urne 14.315 alegători, adică în proporţie de 39,57%, alegerile fiind declarate valabile, neexistând cazuri de fraudă electorală.
Şedinţa de astăzi are ca scop constituirea consiliului local prin validarea mandatelor consilierilor aleşi, depunerea jurământului de către consilieri şi primar, alegerea viceprimarului şi a altor organisme de lucru ale consiliului local.
Întrucât la şedinţa convocată prin Ordinul Prefectului nr.226/21.06.2016, sunt prezenţi, din totalul celor 19 consilieri aleşi, un număr de 17, adică peste două treimi, şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
Vă informez că la şedinţa de constituire participă, potrivit legii şi domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul Municipiului Petroşani, ales la 5 iunie 2016.

Mai participă în calitate de invitaţi, conducători de instituţii şi servicii publice locale, agenţi economici, reprezentanţi ai cetăţenilor şi salariaţi din aparatul primăriei.
Potrivit art.31, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată ulterior, lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local, urmează să fie conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Din datele existente în dosarele alegerilor de la 5 iunie 2016, s-a constatat că cel mai în vârstă dintre consilieri este domnul ILIAŞ NICOLAE pe care îl declar ,,preşedinte de vârstă al şedinţei” iar primii doi dintre cei mai tineri consilieri, prezenţi la şedinţă sunt : domnişoara GRIGORIU LAVINIA ELENA şi domnul RAD MIHAIL-MARIUS.
Cu permisiunea dumneavoastră invit pe domnul ILIAŞ NICOLAE, preşedintele de vârstă al şedinţei şi pe cei doi consilieri mai tineri, să preia conducerea lucrărilor, dorindu-le mult succes în îndeplinirea acestei misiuni.
Vă mulţumesc!

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

Stimaţi  consilieri,
Domnule  primar,
Onorată asistenţă,

Întrunită legal, şedinţa de constituire  a consiliului  local al municipiului Petrosani are următorul proiect de ordine de zi:

1.Alegerea  comisiei  de validare
2.Validarea mandatelor   consilierilor aleşi
3.Depunerea  jurământului  de către  consilieri şi constituirea consiliului local
4. Alegerea  preşedintelui  de şedinţă a Consiliului Local
5. Prezentarea  validării  alegerii  primarului
6.Depunerea  jurământului  de către  primar
7.Alegerea  viceprimarului

Supun   votului  deschis  al consilierilor,  ordinea  de  zi  prezentată:
-Cine  este pentru?    – 17 voturi
-Dacă   este  cineva împotrivă?     –
-Dacă se abţine  cineva?     –

S-a aprobat  în unanimitate  de voturi

Potrivit legii,  pentru validarea  mandatelor  consilierilor aleşi, trebuie  să  alegem   o comisie  de validare.

– Vă propun   ca această  comisie  să fie compusă   din 5  consilieri, urmând ca ea  să reflecte, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului  local.

– Dacă   sunt   obiecţiuni  la această  propunere?
Supun  la vot deschis  propunerea  ca  în comisia  de validare   să alegem 5 consilieri.
-Cine  este pentru?    –  17 voturi
-Dacă  este cineva  împotrivă?   –
–    Dacă se abţine cineva?    –

S-a  aprobat   în unanimitate  de voturi

Rog  să se   facă propuneri  nominale  pentru componenţa comisiei  de validare

-Domnul consilier LUPU CONSTANTIN:
-Propun ca din comisia de validare să facă parte doamna consilier Muntean Lucica Dina şi domnul consilier Drăgoescu Petru

-Domnul consilier RUS IOAN:
-Propun ca din comisia de validare să facă parte doamna consilier Burduf Margareta şi domnul consilier Bican Florian

-Domnul consilier VLADISLAV MILU:
-Propun ca din comisia de validare să facă parte domnul consilier Barbu Mihai

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Voi  supune   la vot  deschis  propunerile în ordinea  prezentării  lor

-Cine este ,,pentru” ca d-na Muntean Lucica Dina să facă parte din comisia de validare?            – 17 voturi
– Împotrivă     –
– Abţineri        –

-Cine este ,,pentru” ca dl. Drăgoescu Petru să facă parte din comisia de validare?                               – 17 voturi
-Împotrivă     –
-Abţineri        –

-Cine este ,,pentru” ca d-na Burduf Margareta să facă parte din comisia de validare?             – 17 voturi
-Împotrivă       –
-Abţineri          –

-Cine este ,,pentru” ca dl Bican Florian să facă parte din comisia de validare?                           – 17 voturi
-Împotrivă     –
-Abţineri        –

-Cine este ,,pentru” ca dl. Barbu Mihai să facă parte din comisia de validare?
– 17 voturi
-Împotrivă      –
-Abţineri         –

– Supun la vot proiectul de hotărâre  privind alegerea comisiei de validare

Cine este pentru?   – 17 voturi
Împotrivă?               –
Abţineri?                  –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.172/2016

Comisia de validare  urmează  să-şi  aleagă  un preşedinte  şi  un  secretar, să examineze,  pe baza dosarelor  puse la  dispoziţie,  legalitate  alegerii  fiecărui  consilier  şi să propună  consiliului local, pe baza  unui raport, validarea  sau invalidarea  mandatelor.

Pentru  a da posibilitatea  comisiei  să examineze  dosarele  şi să-şi  întocmească  raportul,  luăm   o pauză de câteva minute.

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:
-Comisia de validare a ales în funcţia de preşedinte pe doamna consilier Muntean Lucica Dina iar în funcţia de secretar pe doamna Burduf Margareta

– Rog pe  doamna  consilier Muntean Lucica Dina, preşedintele   comisiei  de validare, să prezinte  raportul  acestei comisii:

-Doamna  consilier Muntean Lucica Dina:

-RAPORT privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016
în Consiliul Local al Municipiului Petroşani

Domnilor consilieri,
Comisia de validare a mandatelor de consilieri aleasă în temeiul art.31, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea componenţă:
1.D-na consilier local Muntean Lucica Dina-presedinte
2.D-na consilier local Burduf Margareta-secretar
3.Dl. consilier local Drăgoescu Petru-membru
4.Dl. consilier local Bican Florian-membru
5.Dl. consilier local Barbu Mihai-membru

Examinând legalitatea alegerii fiecărui consilier, constată următoarele:
Conform procesului verbal întocmit de Biroul electoral al Circumscripţiei nr.6 Petroşani, la alegerile locale din 5 iunie 2016, dintr-un număr de 36.170 alegători, înscrişi în listele electorale permanente, listele complementare şi cele suplimentare, s-au prezentat la vot un număr de 14.315 alegători, în procent de 39,57 %, rezultatul fiind de 13.427 voturi valabil exprimate şi 885 voturi nule.
Ca urmare a acestor rezultate pe baza cărora a fost stabilit numărul mandatelor de consilier local ce revine fiecărui partid ori candidat independent în funcţie de numărul voturilor valabil exprimate obţinute, situaţia se prezintă astfel:
-Partidul Naţional Liberal : 4.576 voturi obţinute, 9 mandate atribuite
-Partidul Social Democrat: 3.514 voturi obţinute, 7 mandate atribuite
-Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor: 1.021 voturi obţinute, 2 mandate atribuite
-Niţă Dorina – Veronica: 601 voturi obţinute, 1 mandat atribuit

Având în vedere că domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi a fost ales şi validat în funcţia de primar al Municipiului Petroşani şi a renunţat în mod expres la funcţia de consilier local, prin adresa cu nr.10783/08.06.2016, înregistrată la Primăria municipiului Petroşani, mandatul respectiv se acordă potrivit legii, primului supleant de pe lista Partidului Naţional Liberal, respectiv domnului Durbacă Eusebiu-Bebi, confirmat prin adresa cu nr.11897/21.06./2016, înaintată de către Partidul Naţional  Liberal şi înregistrată la Primăria municipiului Petroşani.
Văzând că există confirmarea candidaţilor declaraţi aleşi ca membrii ai partidului sau alianţei electorale pe lista căruia au fost aleşi, precum şi că au fost îndeplinite  prevederile Legii nr.334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor

politice şi a campaniilor electorale, republicată şi ţinând cont de faptul că au fost întrunite condiţiile legale pentru alegerile consilierilor, în temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem validarea mandatelor următorilor consilieri:
1.BARBU MIHAI
2.BICAN FLORIAN
3.BURDUF MARGARETA
4.BUTULESCU VALERIU
5.CODREANU IULIAN
6.CORNEA CLAUDIU -LUCIAN
7.DRĂGOESCU PETRU
8.DURBACĂ EUSEBIU – BEBI
9.GRIGORIU LAVINIA ELENA
10.ILIAŞ NICOLAE
11.LUPU CONSTANTIN
12.MUNTEAN LUCICA DINA
13.NEGRICI CARMEN -LENUŢA
14.NICOLAE FLORIN
15.NIŢĂ DORINA -VERONICA
16.POSTOLACHE COSTEL
17.RAD MIHAIL – MARIUS
18.RUS IOAN
19.VLADISLAV MILU

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Vă informez  că propunerile   comisiei  vor fi  supuse  la vot  deschis,   în ordinea  alfabetică,  iar  consilierul  a cărui  validare  sau  invalidare  este supusă  la vot, nu votează.

-Supun la vot validarea domnului consilier BARBU MIHAI:

Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Barbu Mihai nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier BICAN FLORIAN

Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Bican Florian nu votează

-Supun la vot validarea doamnei consilier BURDUF MARGARETA
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Doamna consilier local Burduf Margareta nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier BUTULESCU VALERIU
Cine este pentru?  – 17 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –

-Supun la vot validarea domnului consilier CODREANU IULIAN
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Codreanu Iulian nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier CORNEA CLAUDIU -LUCIAN
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local  Cornea Claudiu -Lucian nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier DRĂGOESCU PETRU
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Drăgoescu Petru nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier DURBACĂ EUSEBIU – BEBI
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Durbacă Eusebiu – Bebi nu votează

-Supun la vot validarea d-rei consilier GRIGORIU LAVINIA ELENA
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
D-ra  consilier local  Grigoriu Lavinia Elena nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier ILIAŞ NICOLAE
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Iliaş Nicolae nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier LUPU CONSTANTIN
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Lupu Constantin nu votează

-Supun la vot validarea doamnei consilier MUNTEAN LUCICA DINA
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Doamna consilier local Muntean Lucica Dina nu votează

-Supun la vot validarea doamnei consilier NEGRICI CARMEN -LENUŢA
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Doamna consilier local  Negrici Carmen -Lenuţa nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier NICOLAE FLORIN
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Nicolae Florin nu votează

-Supun la vot validarea doamnei consilier NIŢĂ DORINA -VERONICA
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –

-Supun la vot validarea domnului consilier POSTOLACHE COSTEL
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Postolache Costel nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier RAD MIHAIL – MARIUS
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local  Rad Mihail – Marius nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier RUS IOAN
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local Rus Ioan  nu votează

-Supun la vot validarea domnului consilier VLADISLAV MILU
Cine este pentru?  – 16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –
Domnul consilier local  Vladislav Milu nu votează

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul Local al Municipiului Petroşani
Cine este pentru?   -17 voturi
Împotrivă?               –
Abţineri?                  –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.173/2016

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Potrivit  art. 32   din Legea  administraţiei  publice locale,   republicată  cu modificările şi completările  ulterioare, consilierii a  căror   mandate  au fost validate, depun   în faţa  consiliului local, jurământul  prevăzut de lege.

-Dau cuvântul domnului secretar jr. Adrian Negoe, pentru a da citire  textului jurământului, după care fiecare  consilier  va fi strigat şi se va prezenta  în faţa prezidiului şi va rosti  cuvântul  JUR  după  care  semnează  textul   jurământului  în 2 exemplare.

Rog  asistenţa  să se ridice   în picioare.

-Domnul secretar Adrian Negoe:
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor Municipiului Petroşani.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !’

Fiecare consilier, depune jurământul

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-În urma jurământului   depus  de  dumneavoastră,  declar legal   constituit Consiliul  local  al  municipiului Petrosani

-Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului local al munipiului Petroşani:
Cine este pentru?   -17 voturi
Împotrivă?               –
Abţineri?                  –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.174/2016

În continuare, potrivit legii,  lucrările şedinţei  consiliului local   constituit urmează  să fie  conduse  de un  preşedinte de şedinţă.

Vă rog, domnilor consilieri, să faceţi  propuneri  pentru alegerea preşedintelui  de şedinţă, cu precizarea că alegerea preşedintelui  de şedinţă  se poate  face  pentru  cel mult  3 luni.

-Domnul consilier CORNEA CLAUDIU LUCIAN:
-Propun ca preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni pe domnul consilier local Iliaş Nicolae

-Cine este ,,pentru” ca dl. consilier Iliaş Nicolae să fie ales preşedinte de şedinţă?                 -16 voturi
-Împotrivă?   –
-Abţineri?      –

-Supun la vot proiectul de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

Cine este pentru?  -16 voturi
Împotrivă?              –
Abţineri?                 –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.175/2016

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Vă mulţumesc  pentru onoarea  ce mi-aţi  rezervat-o  de a conduce  lucrările  primei  şedinţe  a consiliului local  legal  constituit   şi vă  asigur  că acestea  se va  desfăşura  cu respectarea   prevederilor legale.

-În continuare   dau cuvântul  domnişoarei Curuia Cristina Iuliana, judecător la Judecătoria Petrosani care va prezenta   actul  de validare a  primarului   municipiului Petroşani.

-D-ra judecător Curuia Cristina Iuliana:

Sentinţa civilă nr.4301/CC/2016:,, Admite cererea formulată de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr.6 Petroşani, şi pe cale de consecinţă:
Validează alegerea domnului Iacob-Ridzi Florin Tiberiu în funcţia de primar al Municipiului Petroşani “

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

-Invit   în continuare  pe domnul Iacob-Ridzi Florin Tiberiu,  primarul  ales al   municipiului Petrosani,  să depună jurământul   prevăzut de lege.

-Domnul Primar  FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI :

,,Subsemnatul FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI, primar al  Municipiului Petroşani, judeţul Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.60, alin.1, coroborat cu art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot  ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor Municipiului Petroşani.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !’’

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

În urma  depunerii  jurământului  declar  investit in funcţia  de  primar al municipiului Petroşani pe domnul FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

În continuare, vă rog să-mi  permiteţi  să dau  cuvântul  domnului primar

– Domnul Primar FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI:

-Este o onoare pentru mine şi pentru familia mea să fiu reinvestit în această funcţie de demnitate publică, cea mai înaltă din cadrul unei comunităţi . Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-am avut din partea dumneavoastră, al echipei mele de consilieri, al echipei şi tuturor cetăţenilor din municipiul Petroşani, fie că m-au ales, fie că nu m-au ales. Voi fi primarul tuturor”

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

– Trecem  în continuare  la următorul  punct,  alegerea  viceprimarului  municipiului Petroşani

-Potrivit  prevederilor  art. 57, alin. 3 din Legea  administraţiei  publice  locale nr. 215/2001, republicată  modificată şi completată ulterior,  viceprimarul se alege  de către  consiliul local,   din rândul  consilierilor,  prin votul   majorităţii  consilierilor  în funcţie.

Rog să se  facă propuneri

-Domnul consilier Rus Ioan:
-Propun în funcţia de viceprimar al municipiului Petroşani pe domnul consilier Nicolae Florin

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

– Luăm  o pauză  pentru întocmirea buletinelor  de vot
-Se  invită consilierii  la vot   în cabina  special amenajată.

După vot,  preşedintele  de şedinţă, dl. consilier Iliaş Nicolae şi secretarul municipiului Petroşani, dl. Jr. Adrian Negoe,  numără  voturile  şi întocmesc  un proces verbal.

-Dl. Secretar Adrian Negoe:
Vă rog  să-mi  permiteţi   să prezint procesul  verbal cu privire la  rezultatul  alegerii  viceprimarului.
În urma numărării voturilor s-au constatat următoarele:
Dl. consilier local Nicolae Florin a obţinut 17 voturi ,,pentru”, fiind declarat Viceprimar al Municipiului Petroşani

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.176/2016

În continuare, vă rog să-mi  permiteţi  să dau  cuvântul  domnului viceprimar

Dl. viceprimar Nicolae Florin:

-Votul de astăzi, într-un număr atât de mare, mă onorează, dar, în acelaşi timp, mă şi responsabilizează. Consider că am priceperea, pregătirea necesară dar şi experienţa acumulată în această funcţie. Pot să fiu un sprijin real domnului primar în demersurile dânsului de a face din Petroşani, un oraş european.

-Domnul consilier ILIAŞ NICOLAE:

Mulţumesc  domnului primar. domnului viceprimar, domnilor consilieri, domnilor invitaţi,  pentru cele  prezentate  şi  declar  închise  lucrările  şedinţei  de constituire  a consiliului local.

Petroşani, 24  iunie  2016

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA                                                                      ILIAŞ NICOLAE                                                           SECRETAR                                                                  ADRIAN NEGOE

Comments are closed