Proces verbal al sedintei CL 23.03.2017

Încheiat azi 23 martie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a     Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin  Dispoziţia
nr. 575 /2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani Florin Nicolae, doamna Delia Velici șef birou juridic, legislație, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.42/2017 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna februarie 2017.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu 6  proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre  pe articole:

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole şi Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole,Titluri ,Articole de Cheltuieli ,Subcapitole şi Paragrafe pe anul 2017 şi  estimări 2018-2020,  conform Anexei nr. 1, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Programul de Investiţii al Bugetului Local  şi Lista cu alte cheltuieli de investiţii  şi achiziţii de bunuri din bugetul local pe anul 2017 şi  estimări 2018-2020, conform  Anexele nr. 1.1 şi 1.2, care fac parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral  sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii  pe anul 2017 şi  estimari 2018-2020   conform Anexei nr. 2, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Programul de Investitii al Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral  sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii precum şi Lista cu alte cheltuieli de investiţii  şi achiziţii de bunuri din bugetul local pe anul 2017 şi  estimări 2018-2020, conform Anexelor nr.2.1 si 2.2, care fac parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul General al Unitaţii Administrativ Teritoriale pe anul 2017, conform Anexei nr.3, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul General al Unitaţii Administrativ Teritoriale pe anul 2018 ,conform Anexei nr.4, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul General al Unitaţii Administrativ Teritoriale pe anul 2019 ,conform Anexei nr.5, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Se aprobă Bugetul General al Unitaţii Administrativ Teritoriale pe anul 2020 ,conform Anexei nr.6, care face parte din hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Anexele cu nr.1, 1.1, 1.2,  2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Primarul Municipiului Petrosani va prezenta modificarile intervenite in structura bugetului  iar modificarile vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Cu ducerea la indeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Directia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, Directia  Administrarea  Domeniului Public si Privat, Directia  de Asistenţă Socială, SUP Petroşani, Administraţia Pieţelor,Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani şi Centrele de Executie Bugetară Şcolară din Municipiul Petroşani.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri                                 –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice, se  aduce la cunoştinţă publică şi se va transmite  Institutiei Prefectului  – Judetul Hunedoara.

-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din Municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-De ce nu se calculează la fel la toate liceele bursele de studiu la venitul mediu pe ultimele trei luni? La scoala nr. 7, Colegiul ,,Carmen Sylva” și Scoala ,, I.G.Duca” se calculează la 925 lei     iar la Colegiul ,,Mihai Eminescu” și ,,Dimitrie Leonida” cu 850 lei.

DL. CONSILIER RAD:
-Există această diferență deoarece unele unități de învățământ mai au și ore de practică care se calculează  la aceste burse.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Dacă nu mai sunt alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Am văzut în Expunerea de motive a d-lui Primar că trebuie să alocăm de la bugetul local 1 miliard și ceva, vorbind în bani vechi, reprezentând  cotizația pe anul 2017. Din raportul d-lui Primar rezultă că suma aceasta este pentru 400 de câini și mi se pare exagerat. Cine negociază asemenea sume? Asta, pentru  că tot timpul nu se găsesc bani pentru cultură.

DL. VIȘAN:
-În cadrul adunării generale AGA s-a stabilit această taxă în funcție de numărul de locuitori din fiecare Unitate Administrativ Teritorială. Taxa este stabilită de către toți membrii AGA.

DL. CONSILIER BARBU:
– De ce această taxă trebuie stabilită pentru numărul de locuitori și nu pentru numărul de căini?

DL. VIȘAN:
-Nu pot schimba eu statutul.

DL. CONSILIER BARBU:
-Dar sunteți membru, când dați bani de la bugetul local este ușor. Împarțiți un miliard la 400, să vedeți ce bine o duc câinii.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -16 voturi
-Împotrivă?                -2 voturi (d-nii consilieri Vladislav și Barbu)
-Abţineri?                -1 vot (d-na consilier Burduf)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 48 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării acţiunii  de ecologizare ,,Ziua Verde”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /2017

Iasă din sală dl. consilier Drăgoescu.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (dl. consilier Barbu)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.52 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 53 /2016.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2017 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
–Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2017.
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2017-2018.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.55 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Cred că trebuia să ne gândim cum creem locuri de parcare. Lumea este nemulțumită și că va trebui să plătească o sumă pentru acest loc de parcare și că nu sunt suficiente locuri de parcare, mai ales în zonele aglomerate ale orașului. Eu am să votez împotrivă oricum și voi face și câteva amendamente. Dacă parcarea are 7 locuri si eu licitez pentru locul 2 și nu am câștigat, asta înseamnă că eu am pierdut locul de parcare chiar dacă locurile 3 sau 4 puteam să le câștig cu prețul pe care îl acordam?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Așa este normal.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Cum să fie normal. Dacă parcarea are 7 locuri ar fi normal primii 7 să ia câte un loc de parcare. Dacă ne trezim că vrem 3 persoane locul 2 si locul 7 doar o persoană, atunci cel care câștigă locul 2 plătește de exemplu 150 iar cel cu locul 7 doar 50 lei?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Nu poți desfășura altfel procedura de licitație. Se scoate la licitație locul de parcare nu parcarea.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Tot în acest Regulament scrie că se poate licita pentru un loc de parcare acolo unde ai domiciliu. Eu  ma refer la situația din Aeroport că o cunosc mai bine. Nu toate blocurile din Aeroport au parcare și atunci cum o să se facă arondarea? Mai am o nedumerire. Dacă cel care câștigă licitație si peste un anumit timp a decedat, ce se întâmplă cu locul de parcare?

DL. PRIMAR:
-Contractul de concesiune rămâne moștenire.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu este precizat aici nici un interval orar.

DL. PRIMAR:
-Este 24 de ore din 24. Dacă punem un interval orar o să avem probleme, pentru că vor parca și nu vor lua mașina la ora stabilită

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Parcarea de la blocul meu este lângă școala nr. 6 , vin parinți care își aduc copii la școală și parchează acolo. Dacă nu punem interval orar, parcarea rămâne goală iar aceștia nu își pot parca acolo mașinile.

DL. PRIMAR:
-Există și această posibilitate dar asta ne -ar crea mai multe probleme.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Putem face acest lucru doar atunci când vom achiziționa aparate de taxat. Varianta aceasta este una pe care o folosește  de exemplu Bucureștiul sau Clujul. Ei și- au făcut fel de fel de dispozitive de a bloca roțile.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-La Minerul de exemplu o să se ocupe locurile cât ai clipi.

DL. PRIMAR:
-Acelea nu trebuie neaparat scoase la licitație, doar cele din spatele blocului, acolo sunt instituții, este un proiect european.

DL. CONSILIER RUS:
-Problema  cu parcările nu este rezolvată nicăieri în România. În București parcarea se face în ordinea înscrierii, suma este fixă iar în urma solicitărilor, din banii care se adună  se fac alte locuri de parcare. În momentul de față sunt persoane care au  mai multe mașini și aici apare inconvenientul, aceștia vor putea licita pentru toate masinile care le dețin și astfel pot ocupa toată parcarea. După părerea mea ar trebui să stabilim o taxă, să dăm locurile de parcare în ordinea înscrierii iar din banii astfel obținuți să creem alte locuri de parcare.

DL. CONSILIER BARBU:
-Sunt în mod evident mai puține locuri de parcare decât mașini. Ce se întâmplă cu cei care au garaje, licitează și ei?

DL PRIMAR:
-Tocmai de aceea este nevoie de sedință de consiliu pentru a putea discuta. Orice proiect de hotărâre are și puncte bune și puncte rele. Eu vreau să spun că în programul nostru de amenajare de parcări, de vreo 7 ani, facem în fiecare an parcări. Sunt 11 mii și ceva de mașini în Petroșani, fără autoutilitare și pentru a face parcări pentru toate mașinile ne trebuiesc bani, pentru a amenaja parcari subterane sau supraetajate. Totodată vreau să spun că aceste mașini sunt în Petroșani și ele vor rămâne tot aici doar că cei care vor să aibă siguranța că nu le ia nimeni locul să plătească o taxă anuală. Din banii care se strâng la buget vom putea face alte locuri de parcare. Noi oricum suntem campioni la crearea locurilor de parcare în Valea Jiului. Încet, încet, facem un pas vedem ce se întâmplă. Și la Vulcan sau Deva există concesiune pentru locurile de parcare. La București problema este un pic diferită deoarece acolo există asociațiile de propietari, foarte bine puse la punct, care gestionează aceste relație între propietarul de mașini și primărie. La noi nu este posibil așa ceva și din acest motiv am ales licitație publică deschisă, care este cea mai legală variantă posibilă

DL. VIȘAN:
-Aș dorii să răspund d-nei consilier Niță că numărul locurilor de parcare acum la Petroșani este în jur de 3000. Așa cum scrie și în Regulament o să fie două comisii: comisia de inventariere din partea DADPP-ului și comisia de licitație din partea SUAT-ului. Licitația pentru aceste locuri de parcare se va face pentru fiecare zonă în parte, nu se va face toată odată la nivelului  orasului. Se va da un anunț cu perioada  și parcarea cu un anumit număr de locuri care se va licita.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Există cabinete medicale la parterul blocurilor. Acestea vor trebui să liciteze și ele pentru locuri de parcare? Deoarece sunt bolnavi cu handicap care sunt aduși cu mașinile la medic iar dacă locurile de parcare sunt concesionate de către propietarii blocurilor, unde vor parca  cei care aduc bolnavii?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Sunt șoferi care staționează chiar în fața semnului cu ,,staționarea interzisă”  și pun mașina pe avarii. Civilizat nu înseamnă să am loc de parcare la magazinul ,, x” ca eu să fiu cat mai aproape pentru a-mi face cumpărăturile. În spatele blocului unde este Piața Agroalimentară este plin de mașini iar parcarea pieții  este goală pentru că se zgârcesc să dea 1 leu. Asta înseamnă lumea civilizată, pentru orice lucru care îl folosești trebuie să plătești.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Eu nu înteleg din acest Regulament că dacă nu stai în raza acelei parcări nu poți participa la licitație.În proiectul de hotărâre  se face referire la art. 3,6,7 și 8 la parcarea de reședință, dar dacă vorbești de parcarea de reședință făcând distincție față de parcarea publică nu instituind o interdicție a celor care nu locuiesc în parcarea de reședință scoasă la licitație. Eu asta am înțeles dar dacă s-a dorit altceva atunci trebuie prins în mod expres că nu pot participa la licitație decât cei care stau în raza de 30 m față de acea parcare.

DL. CONSILIER VLADSILAV:
-S-au  inventariat locurile de parcare?

DL. PRIMAR:
-Ca procedură, noi vom scoate la licitație locurile de parcare în urma cererilor depuse de către solicitanți.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Care ar fi beneficiul primăriei în urma licitațiilor?

DL. PRIMAR:
-Banii care se vor strânge și cu care putem amenaja alte parcări.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Dacă cineva dintr-un bloc  stă mai departe de o parcare, nu ar trebui să-i restricționăm dreptul la licitație. O altă treabă care mă neliniștește este că dacă o persoană are mai multe mașini și vorbeați de un lucru care va interveni și la noi, ca cei care au mai multe mașini să plătească impozite mai mari pentru a descuraja această stare de fapt care încurcă și pe noi și pe alții. Și atunci n -ar trebui ca o persoană care licitează pentru mai multe locuri de parcare să plătească mai mult pentru ele? O persoană cu mai multe mașini poate lua toată parcarea  că are bani și alta care are doar o mașină nu are nici un loc de parcare.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dl. Butulescu nu putem limita pentru că se plătesc taxe și impozite pe câte mașini ai.

DL. CONSILIER RUS:
-O să ajungem să avem în urma licitațiilor ca un loc de parcare să fie de 1000 lei și pe altul probabil de 50 lei. La fel ca în Piața Centrală, sunt spații închiriate cu câteva mii de euro și spații cu câțiva zeci de lei. Părerea mea este să inventariem mai întâi necesitățile, cei care doresc parcare cu plată iar licitațiile să se facă în pachete, nu pe persoană.

DL. PRIMAR:
-Din contactul pe care îl avem zilnic cu oamenii rezultă faptul că ar trebui să scoatem la licitație aceste locuri de parcare. Repet, nu vom scoate la licitație din propria inițiativă ci doar acolo unde se dorește.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Susțin în continuare să fie totuși un interval orar și ar mai trebui scris în Regulament ca Poliția locală să se ocupe de cei care ocupă locurile de parcare abuziv.

DL. VIȘAN:
-Este trecut în Regulament la Contravenții la art.26 și art.27.

DL. CONSILIER CORNEA :
-Nu cred că vom avea redevențe de 1000 lei pe an deoarece licitația este cu strigare și cine consideră că nu poate susține o sumă  mai mare se va opri. Iar în legătură cu ce a spus d-na Niță, dacă ne gândim la un moment dat să ridicăm mașinile puse pe locurile celor care au concesiune  va trebui să facem un proiect de hotărâre separat.

DL. PRIMAR:
-Ne-am gândit și noi la acest aspect dar vom face lucrurile pas cu pas. Prima data am facut acest proiect, ne-am gandit și la un proiect în care să punem și o taxă și să angajăm o  firmă care să ridice mașinile parcate ilegal.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Este posibil ca dacă ai doar o mașină să câștigi 3 locuri de parcare la licitație de exemplu?

DL. PRIMAR:
-Scrie în Regulament, că trebuie să participi cu un certificat de înmatriculare  pentru un singur loc de parcare.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Să știți că și pe mine m-au întrebat foarte mulți părinți când scoatem locurile de parcare la licitație, care este Regulamentul și nu știu ce să le mai spun. Oamenii își doresc foarte mult acest lucru și oricum vor fi persoane care nu vor prinde un loc de parcare.

DL. CONSILIER LUPU:
-Vreau să spun că oamenii nu vor participa la toate aceste locuri de parcare. În fata ISEMEX-ului este o parcare privată, singura de la acele blocuri, li s-au cerut oamenilor 400 lei pe an dar nici unul nu s-a înscris. Domnul primar a spus bine, așteptăm la sediul primăriei solicitările oanenilor, există o comisie care analizează cererile iar problemele care vor apărea le vom analiza pe parcurs. Nu trebuie să dezbatem acum că o persoană are șapte mașini sau că stă in Aeroport.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Eu cred că tot licitația este cel mai bun lucru pentru că așa cum spuneți că lumea nu vrea, nu va veni la licitație sau se vor licita din șapte locuri doar patru și trei rămân libere. Dacă cumva spuneți că efectul financiar este derizoriu, nu este adevărat. Este în primul rând o tentativă de a civiliza și de aduce niște servicii  la un standard european. Trebuie să se simplifice pe cât posibil procedura cel puțin din punct de vedere al documentelor și vom vedea cum vor merge lucrurile. Suma nu este neglijabilă, s-a pus 50 lei care este o sumă de pornire și se va ajunge la sume mult mai mari în zonele mai importante. Se strâng niște bani la buget  care sunt necesari.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul dl. consilier Vladislav de a amâna proiectul de hotărâre.
-Cine este pentru?        -9 voturi (d-nii consilieri Cornea, Drăgoescu,                             Durbacă, Iliaș, Lupu, Munteanu, Negrici, Rad                             și Butulescu)
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -10 voturi (d-nii consilieri Barbu, Bican, Burduf,                         Codreanu, Grigoriu, Nicolae, Niță Poatolache,                             Rus și  Vladislav)

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul d-nei consilier Niță privind programul orar
Cine este pentru?        -9 voturi (d-nii consilieri Cornea, Drăgoescu,                             Durbacă, Iliaș, Lupu, Munteanu, Negrici, Rad                             și Butulescu)
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -10 voturi (d-nii consilieri Barbu, Bican, Burduf,                         Codreanu, Grigoriu, Nicolae, Niță Poatolache,                             Rus și  Vladislav)

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -9 voturi (d-nii consilieri Cornea, Drăgoescu,                             Durbacă, Iliaș, Lupu, Munteanu, Negrici, Rad                             și Butulescu)
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -10 voturi (d-nii consilieri Barbu, Bican, Burduf,                         Codreanu, Grigoriu, Nicolae, Niță Poatolache,                             Rus și  Vladislav)

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe sociale şi a unei locuinţe  din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia  Administrarea  Domeniului
Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2017.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7321/2012, încheiat cu Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1540 mp. situată în str. Aleea Poporului, nr.1.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Suprafața aceasta de 1540 mp.este cea de sub construcție?

D-NA DRĂCHICESCU:
-Da este suprafața de sub construcție și terenul din fața costrucției până la Aleea Poporului.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Până la platformă?

D-NA DRĂCHICESCU:
-Da.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Și această platformă aparține de cinematograf sau de primărie?

D-NA DRĂCHICESCU:
-Este a primăriei.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Atunci ei dacă nu sunt propietari pe cladire cum pot cere o concesiune. Clădirea aceasta este închiriată.

DL. PRIMAR:
-D-na Drăghicescu ne puteți explica.

D-NA DRĂCHICESCU:
-Ei au clădirea închiriată de la România Film

D-NA CONSILIER CORNEA:
-Concesiunea este pe durata închirierii. Poate ar trebui să ceară un acord de a concesiona, în rest eu nu văd nici o problemă. Problema ar putea interveni în momentul în care contractul dintre Regia de film și acesta s-ar rezilia înainte de termen.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Propun să amânăm acest proiect de hotărâre pănă ni se aduce acordul de la proprietar pentru această concesionare.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Postolache.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Proiectul de hotărâre a fost amânat

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 68 mp. situată în DN 66 f.n.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3588 mp. situată în str. Mihai Eminescu, nr.15-17.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Până acum cum au plătit?

D-NA DRĂCHICESCU:
-Nu au plătit.

DL. VIȘAN:
-Acum terenul nu este ocupat iar concesiunea se va face prin licitație publică. Ei vor să-și amenajeze garaje. Și-au făcut doar un gard despărțitor între proprietatea noastră și proprietatea care face obiectul concesiunii.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Am văzut în solicitare că existau mai multe parcele vis-a-vis de PT 8, PT4 și aici proiectul de hotărâre se referă numai la supărafața de 3588 mp situat în str. Mihai Eminescu.

D-NA DRĂCHICESCU:
-Este o cerere pentru mai multe. Este o locație diferită, o să venim cu ele după ce ne vin parcelările.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Azi discutăm doar pentru cei 3588 mp. ca apoi să urmeze celelalte.

D-NA DRĂCHICESCU:
-Da

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru extindere imobil cu schimbarea destinaţiei în agenţie de turism şi aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 15 mp. situat în str. Avram Iancu, bl.9, ap.3, către dl. Costinaş Mircea.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Ar trebui să nu mai fim de acord ca la parterul blocurilor  să se facă orice, ca apoi ei să-și construiască trepte direct în stradă . Mă uitam că au tăiat fără să întrebe pe nimeni gardul viu. L-am întrebat de ce a tăiat gardul viu și mi-a răspuns că apartamentul de la parter este proprietatea lui și  cere extindere. Haideți să mai terminăm cu astea , dacă se întâmplă , Doamne ferește ceva, la blocurile turn, nu poate pe partea laterală să intre nici o mașină să stingă un incendiu. Dacă vrea să-și facă Agenție de turism să meargă pe centru unde sunt spații libere.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?                -2 voturi(d-nii consilieri Vladislav și Barbu)
-Abţineri?                -5 voturi( d-nii consilieri Durbacă, Munteanu, Burduf,                     Rad, Negrici)
Proiectul de hotărâre nu s-a adoptat

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
19.Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Dl. Consilier Butulescu nu a votat

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
20.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  scriitorului GABRIEL CHIFU.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

Dl. consilier Codreanu a ieșit din sală.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Simt nevoia să fac o precizare, îi cunosc personal pe ambii scriitori, sunt deosebiți, oameni de cultură importanți ai României. Poate aceștia merită o recompensă dar nu aș vrea să ajungem în situația în care să acordăm titlu de Cetățean de onoare doar pentru că au stat puțin timp sau doar au trecut prin Petroșani.

DL. PRIMAR:
-Aș dori să-i spun d-lui consilier Butulescu că sunt Cetățeni de onoare care poate nici nu au trecut prin Petroșani. Acest titlu este de onoare nu neaparat să se fi născut aici.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Aș propune totuși ca cei doi scriitori distinși să ne dea o aprobare scrisă, eu sunt pățit când un scriitor distins a acceptat verbal iar când dumneavoastră a-ți semnat diploma a anunțat că nu-i mai trebuie și a făcut și un mic spectacol mediatic jalnic. Nu aș dori să se repete, bănuiesc că ați dicutat cu ei și nu vor fi surprize de genul că ….

DL. CONSILIER BARBU:
-Chestiunea pe care a sesizat-o dl. consilier Butulescu cu trecerea prin Petroșani, nu era esențială pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare. Este un mare scriitor, este președintele executiv al Uniunii Scriitorilor din România și francezul are o vorbă ,,nu se știe niciodată cine pe cine onorează”. Noi îi înmânăm o diplomă și în istoriile literare, el o să scrie că dintre toate localitățile din România s-a găsit una, un oraș minier care apreciază literatura la cel mai înalt nivel. Eu nu am nici un interes personal, sunt membru a Uniunii Scriitorilor, sunt la filiala din Pitești, nu am nici o legătură cu Craiova, am unde să public. Vroiam ca noi,municipiul Petroșani șă fim în paginile revistelor de cultură din țară. Botoșaniul  i-a dat premiul pentru poezie 200 milioane, Uniunea Scriitorilor a mai pus 100, au făcut niște manifestări de încă 600 de milioane și nu au mai spus că îi dă pur și simplu o diplomă. Geo Bogza a stat 140 de minute la Mizil și a făcut localitatea celebră, atât doar că a pierdut un tren și a scris o carte formidabilă despre asta.

D-NA  CONSILIER MUNTEAN:
-De când sunt consilier am avut și eu păreri personale despre conferirea titlului de Cetățean de onoare, nu le-am evocat niciodată aici, am zis că poate nu înteleg eu bine. A propune două nume mari indiferent de discuțiile care sunt în Uniunea Scriitorilor, indiferent de ceea ce se mai publică pe internet despre unul sau altul, sunt două nume mari ai literaturii noastre. În afară de acest lucru aș dori să mai spun că, chiar dacă nu sunt întodeauna de acord cu dl. consilier Barbu, în ideile despre cultură și propunerile pe care le face, întodeauna o să-i dau dreptate și o să-i fiu alături.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-De la bun început am crezut că acest proiect are legătură cu comunitatea în care trăim și cu cetățenii care de-a lungul timpului cu deosebită onoare prin  ceea ce au făcut la nivel național sau internațional au promovat imaginea Văii Jiului. Asta înțeleg, o onoare să fi avut un reprezentant care a făcut ceva în promovarea imaginii. Cel care este propus astăzi ca Cetățean de onoare se pare că are un mod de a intra în posesia unor titluri și premii total deosebite. De curând a fost un scandal monstru când 30 de scriitori au contestat acordarea premiului național de poezie și s-a cerut demisia în bloc a juriului condus de Nicolae Manolescu. Pentru mine spune mult acest lucru, dacă acolo în tagma lor unde se cunosc mai bine ca oricine acest om irită spiritele, noi încercăm să spunem că a venit ,,Messia” la noi în Valea Jiului și îi dăm titlu de Cetățean de onoare. Ce a făcut acest om pentru Petroșani, pentru Valea Jiului? Aș vrea o prezentare despre acest om.

D-NA  CONSILIER MUNTEAN:
-A scris ,,Petroșaniul meu”. Eu consider că este un lucru de bun simț, când este vorba de mari scriitori, nu mă interesează scandalurile de la Uniunea Scriitorilor. Ei se contestă între ei, este problema lor, noi luăm valoarea ca om. Eu recunosc valoarea acestor oameni, au fost de acord să vină alături de noi pentru această carte, au niște merite deosebite pentru literatura română.

DL.CONSILIER BUTULESCU:
-De la început am spus că îi stimez pe acești distinși autori și voi vota ,,pentru” dar nu faceți din faptul că au intrat în această carte, motiv de a le conferi titlul de Cetățean de onoare, în această carte semnează câțiva zeci de scriitori înseamnă că în următoarea ședință să îi facem pe toți.

D-NA  CONSILIER MUNTEAN:
-Nu este așa, atâta vreme cât asupra Văii Jiului se aruncă tot ceea ce este mai urât, foarte multe personalități ale Bucureștiului nu vor să aibă de a face cu cei din Valea Jiului și vin niște oameni deosebiți care sunt de acord să vină lângă noi, niște oarecare, să scrie împreună cu noi o carte, consider personal că merită să-i facem cetățeni de onoare.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -11 voturi (d-nii consilier Vladislav, Barbu, Butulescu,                     Cornea, Rus, Postolache, Burduf, Bican, Nicolae,                         Muntean, Durbacă)
-Împotrivă?                -1 vot (dl. consilier Drăgoescu)
-Abţineri?                -6 voturi (d-nii consilier Niță, Grigoriu, Rad, Negrici,                         Lupu, Iliaș)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017.

A intrat dl. consilier Codreanu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
21..Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  scriitorului LIVIU IOAN STOICIU.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -12 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu,                             Munteanu, Bican, Burduf, Butulescu, Codreanu,                         Cornea,  Nicolae, Rus, Postolache, Durbacă)
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -7 voturi (d-nii consilieri Drăgoescu, Rad, Niță,                         Grigoriu, Lupu, Negrici. Iliaș)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Refacere zid de sprijin şi acces str. Măgurii, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2017.
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

23.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Autism ,,Helping Hands” a spaţiului situat în str. Independenţei nr.10, în suprafaţă utilă de 154,93 mp.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

24.Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii fondului de stimulente la nivelul Serviciului Urmărire, Încasare şi Executare Silită Impozite şi Taxe locale.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Am solicitat d-lui secretar sentința judecătorească și referatele și analizând sentința eu am înțeles că nu se referă doar la dl. Ragea. În sentință spune la un moment dat că ,, obligă primarul municipiului Petroșani să propună Consiliului Local al municipiului Petroșani aprobarea constituirii fondului pentru stimulente” face referire la prevederile art. 227 din OG. 92/2003. Mai mult, la referatele pe fiecare lună în parte, conform acelui art. 227 modificat cu OG.35/2006 prin care doar șeful serviciului poate să facă această propunere, bineînțeles că o face și ce propune el ,,fondul astfel constituit să fie repartizat personalului din cadrul Serviciului de Urmărire, Încasare și Executare Silită Impozite și Taxe Locale”. Aici apar toți, nu separat dl. Ragea aprobat de dl. Primar. Pe mine mă face să înțeleg că acel fond constituit este pentru toți. Rog pe această cale pe cei din aparatul primăriei să atașeze la astfel de proiecte și sentința și toată documentația pentru a ne informa corect și din acest motiv propun amănarea proiectului.

D-NA VELICI:
-Precizez că, în considerentele sentinței se spune la pagina 4 că ,,totodată se reține că prejudiciul suferit de reclamant” deci este clar că pentru dl. Ragea. Colegii din acest serviciu au făcut acțiuni separate și li s-au respins

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Dar în referatele aprobate de dl. primar spune clar că ,,propune a fi repartizat personalului din cadrul Serviciului de Urmărire, Încasare și Executare Silită Impozite și Taxe Locale”.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Este un referat aprobat inițial, nu și-a produs efecte s-au îndreptat în instanță ca să pună în aplicare acel referat și din păcate doar el a obținut dreptul de ai se face plata .

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Referatele sunt din 9 martie 2017 iar sentința este din 15.06.2016, de aceea propun să ne informăm foarte bine.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Spune foarte clar la pagina 3 ,,cât privește includerea stimulentelor în salariul de bază al reclamanților” care este greșeala?

D-NA VELICI.
-Este o greșeală de redactare.

DL. CONSILIER BARBU:
-A fost depusă azi o adresă cu nr. 4242 și noi nu o avem. Ar  trebui să aflăm și părerea celorlanți, noi discutăm aici ce a cerut dl. Ragea, nu este moral care conduce un serviciu să ia acest stimulent iar cei care muncesc tot în acest serviciu să nu ia.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Noi punem în aplicare o sentință care îl privește pe dl. Ragea

D-NA POPA:
-Eu vreau doar să o lămuresc pe d-na consilier Burduf despre modalitatea prin care se  luau aceste stimulente. Aceste referate la care faceți referire sunt întocmite ulterior, pentru că ele nu au fost întocmite la data respectivă, fapt pentru care dl. Primar nu a acordat acel stimulent. Ele au fost întocmite cu scopul de a putea calcula suma care i se cuvine d-lui Ragea. Adică s-a luat din baza de date de la impozite și taxe…

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Dacă pe acest referat scrie clar, după sentință, dl. Ragea din punctul meu de vedere a procedat corect, propune spre aprobare exact conform sentinței judecătorești, spune ,,fondul astfel obținut propun a fi repartizat personalului din cadrul serviciului”.

D-NA POPA:
-Nu are nici o putere darea în plată propusă de dl. Ragea și aprobată de dl. Primar atâta timp cât nu se putea calcula suma d-lui Ragea până nu știam fondul total. Nu știam la ce sumă are dreptul dl. Ragea.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Eu mă pronunț pe ceea ce văd. Nu puteți să faceți abstracție că această hotărâre judecătorească îl are ca reclamant doar pe dl. Ragea Cornel cum nu puteți să faceți abstracție că toți ceilalți au pierdut în instanță. Indiferent cum am constitui aceste stimulente, ele trebuiesc plătite doar d-lui Ragea Cornel.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-În calitatea de consilier și fost lider de sindicat spun că îmi pare sincer rău că s-a ajuns aici. Știu că sunt foarte mulți din angajații primăriei care mai au procese pe rol, sentința din punctul meu de vedere nu poți să  o discuți, trebuie executată indiferent de ce spunem noi. De ce s-a ajuns aici, de ce nu s-au mai dat aceste stimulente? Drept ar fi să beneficieze toți angajații. Vorba unor colegii de-ai noștri, ar trebui să fim bine informați, să luăm măsurile care trebuiesc luate. Procesul  acesta durează de foarte mulți ani, nu mi se pare moral să beneficieze doar o persoană dar  trebuie să aprobăm, nu avem ce să facem.

A ieșit d-ra consilier Grigoriu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-nei consilier Burduf de amânare a proiectului de hotârâre:

-Cine este pentru?        -12 voturi (d-nii consilieri Barbu, Bican, Burduf,                         Codreanu, Lupu, Muntean , Nicolae, Niță,                             Postolache, Rus, Vladilav, Butulescu)
Împotrivă?                             –
-Abţineri?                -6 voturi (d-nii consilieri Cornea,Drăgoescu,                             Durbacă, Rad, Negrici. Iliaș)
Proiectul de hotărâre a fost amânat
25.Proiect de hotărâre pentru instituirea Premiului naţional ,,Ion D. Sîrbu”

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
A intrat d-ra consilier Grigoriu și a ieșit dl.consilier Lupu.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-A desemna un premiu național înseamnă a stabili o valoare supremă în România la un moment dat. Dl. Drăgoescu a fost campion național la 800 m în anii 1981, 1982  până în 1989, nu era nimeni mai bun decât el la proba de 800 m, era ușor de stabilit, că era un cronometru. Aici dumneavoatră spuneți că eu împreună cu dumneavoastră și d-na Wersanski o să stabilim care este valoarea supremă în România pentru un anumit domeniu al culturii. Eu personal îmi declin această răspundere, nu sunt atât de competent. Nu ne va fi ușor dar poate vom hotărî care va fi mai important: Mircea Dinescu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Manolescu, sunt nume mari care întâmplător sunt și cei mai bogați scriitori din România. Mircea Cărtărescu a câștigat un milion de euro numai din scris și veniți dv. să-i dați 5000 lei, îl jigniți. Și mai am o observație, spuneți că acest premiu național să fie acordat cu precădere celor din afara Văii Jiului. Dacă este un scriitor din Vulcan, de exemplu, nu îl premiem?

DL. CONSILIER BARBU:
-D-le consilier nu eu dau premiul acesta, va fi o întreagă comisie

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Mie nu mi se pare corect să  dăm acest premiu doar celor din afara Văii Jiului, poate cineva de aici face o lucrare mult mai bună, trebuie scos alineatul acela ,,din afara Văii Jiului”.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Părerea mea este că această precizare este dIscriminatorie, să dăm posibilitatea de a primi acest premiu cel care merită.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-De ce să dăm premiul național numai într-un singur domeniu?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Propun amânarea proiectului de hotărâre.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Cornea de amânare a proiectului de hotărâre:
-Cine este pentru?        -15 voturi (d-nii consilieri Bican, Burduf,                                 Butulescu,Cornea, Drăgoescu, Durbacă, Grigoriu                         Iliaș, Muntean , Negrici, Nicolae, Niță, Postolache,                         Rad, Rus)
-Împotrivă?                -2 voturi (d-nii consilieri Vladislav și Barbu)
-Abţineri?                -1 vot (dl. Codreanu)

Proiectul de hotărâre a fost amânat

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de  2.000  lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Două oraşe-istoria vieţii mele”, aparţinând autorului Barb Petru.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -9 voturi (d-nii consilieri Bican, Drăgoescu, Muntean,                     Nicolae, Burduf, Rad, Negrici, Postolache, Durbacă)
-Împotrivă?                -1 vot (dl.  consilier Vladislav)
-Abţineri?                -8 voturi (d-nii consilieri  Codreanu, Niță, Rus,                                     Grigoriu, Barbu, Iliaș, Cornea și Butulescu)

Proiectul de hotărâre nu s-a adoptat

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 mp. situat în str. Independenţei, bl.35, sc.1, ap.4, parter, către Dollinger Raluca şi Dollinger Viliam Engelbert.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dorește cineva să spună ceva la punctul ,,Diverse” ?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pe ordinea de zi se mai află Raportul de activitate al primarului și Situația privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor pe anul 2016.
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 23 martie 2017.

Petroşani,  23 martie  2017.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
BICAN FLORIAN                                                         SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed