Proces verbal al sedintei CL 21.11.2016

ncheiat azi 21 noiembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin         Dispoziţia  nr. 481/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier DRĂGOESCU PETRU.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesul verbal ale şedinţei Consiliului Local din 27.10. 2016.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi  suplimentat cu cele 4 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”ˇ, Clubul Impact ,,Români cu normă întreagă” şi Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni al atelierului ,,Seară de IMPACT”, în decembrie 2016 la Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Vreau să întreb dacă în afară de suma pe care o alocăm,  au mai solicitat și montarea unui cort sau sonorizarea?

D-NA KECS CORINA:
-Da, un cort pentru asigurarea activității iar despre sonorizare nu am discutat.

D-NA CONSILIER MUNTEANU :
– Școala Gimnazială I.G. DUCA are sonorizare.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre sub forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 19 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2016.

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia  Administrarea Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Am eu un amendament. Deoarece astăzi a avut loc o ședință a Comisiei de fond locativ , propun încă o repartiție din Fondul Locativ a unei locuințe situată pe str. Vișinilor, bl. 4, ap. 3, d-nei Scutaru Ancuța Madalina.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Pe ce perioadă?

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Toate se dau pe perioadă determinată, de 6 luni.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui viceprimar Florin Nicolae.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (d-na. consilier Niță)

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (d-na. consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 310 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 311/2016.

4..Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani Episcopia Ortodoxă Română a Devei şi Hunedoarei  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: EDUCA – Egalitate, Daruire,  Universalitate, Crezamant, Ajutor, Cod proiect: 106574, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu tot cu amendament:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 312 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9279/2012 încheiat cu Asociaţia ,,Thumende “ˇValea Jiului.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER  DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Dl. Consilier Rad nu a votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2016

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren in suprafată de 156 mp, situat in str.Independenţei, nr.37, catre S.C.VISA S.A.Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Am o întrebare? În planul de amplasament, pe desenul care ni se arată sunt 773 mp, în total cu ce aprobăm astăzi către Visa 600 mp. rămân 173mp care nu apar.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Visa este proprietară pe o parte din teren, are în concesiune 444 mp. Deci ei sunt proprietari pe sub terenul de sub construcția  pe care doresc să o extindă.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Cât a rămas distanța dintre cladire și cămin?

D-NA DRĂGHICESCU:
-Distanța dintre cele două clădiri este de 5,33 m.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Dar ei se înalță și cei de la parter nu vor mai avea lumină.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Regimul de înălțime este parter.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Se respectă legislația în ceea ce privește distanța dintre clădiri?

D-NA DRĂGHICESCU:
-Da. Minimum este de 3 m între construcții.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt, alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -16 voturi
-Împotrivă?                -1vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri?                -2 voturi (dl. consilier Barbu și d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 314 /2016

7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 26 mp, situată în Piaţa Agroalimentară Centrală.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (dl. consilier Vladislav)
Dl.consilier Rus și d-ra consilier Grigoriu nu au votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 3152016.

8.Proiect de hotărâre privind privind modificarea prevederilor art.1, lit.,,a”ˇdin Anexa nr.1 la HCL nr.252/2016  privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 165 mp, situată în str. Unirii, nr.8 A.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 18 mp, notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani nr. Cadastral  60366–C1-U42 situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.317 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 24 mp. situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.62888, nr. Cadastral 1786, nr.top.375/97/24/c/5/6/d/b/2/10/2/4/20.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.318 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 160 mp. situat în strada Viitorului, nr.25/1, notat în CF nr.64461, nr. cadastral 64461.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp. situat în strada Fabricilor, nr.11, notat în CF nr.64638, nr. cadastral 64638.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 320/2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 576 mp. situat în strada Funicularului, nr.16, notat în CF nr.64724, nr. cadastral 64724.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2016.

14.Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru premierea d-lui Avram Marius Iancu.

Dl. CONSILIER BARBU:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL PRIMAR:
– În principiu eu sunt de acord cu acest proiect de hotărâre cu precizarea că din bugetul pe acest an nu avem cei 10 000 lei și sugestia mea ar fi ca  să diminuăm suma undeva la 5000 lei. Am înțeles că  a fost premiat și de Consiliul Județean cu 1000 lei și la Tg. Jiu cu 3000 lei și dacă sunteți de acord să-l premiem anul viitor pe data de 24 ianuarie, banii să vina din bugetul anului viitor.  Acum suntem pe final de an și acum nu mai avem bani la buget. Aceasta este sugestia mea.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Aș face și eu o precizare. Nu este rău că dorim să recompensăm pe cei care obțin astfel de rezultate dar consider că  nivelul de premiere este unul exagerat de mare având în vedere performanțele pe care le-au obținut în ultimii anii de zile sportivii din Petroșani. Mai mult decât atât, pe acest domn l-am mai susținut financiar, în demersul lui de a trece înot acest canal și ar fi o nedreptate față de ceilalți sportivi, drept pentru care propun ca suma de bani să fie, ca și recompesă, așa cum o facem  la sfârșit de an pentru cei care au obținut rezultate deosebite în întrecerile sportive.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș dori să-mi argumentez proiectul de hotărâre, prin faptul că este primul român care a reușit această performanță, de traverasa canalul doar in costum de baie și cască, cu costume de neopren au mai fost și alți. Generozitatea noastră ar putea să nască și alte perfomanțe

DL. PRIMAR:
-Aș dori să mai fac o precizare. Noi Consiliul Local am mai acordat ajutoare pentru pregătirea lui, dar repet noi în acest moment nu ne permitem să-i dăm mai mult.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-În urma discuțiilor care au avut loc, propun un amendament să- l premiem pe dl. Avram Iancu cu suma de 5000 lei.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt  discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (dl. consilier Drăgăescu)

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul de 5000 lei pentru premierea d-lui Avram Iancu.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (dl. consilier Drăgăescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 323/2016.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10 000  lei în vederea editării şi tipăririi unei cărţi-document ,,Petroşaniul meu”.

DL. CONSILIER BARBU:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Aș începe cu o remarcă,cei care faceți parte de mai multi ani în Consiliul Local, înainte de a lua o decizie de a cumpăra sau finanța o carte, întodeauna ni se prezenta la comisia de cultură un referat cu cheltuieli. De această dată regula nu este respectată. Am înțeles că nu este începută lucrarea , drept pentru care vă las pe dumneavoastră  pe fiecare în parte să vă spuneți punctul de vedere

DL PRIMAR:
-Mi se pare mult 10 000 lei, nu pentru o carte ci pentru perioada în care suntem. Inițiatorii dacă ar fi de acord să mai scădem numărul de volume. Am înțeles că s-ar dori ca la sfârșitul acestui an să fie lansată. Propunerea mea ar fi să fie tot 5000 lei.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aveți dreptate. Logic ar fi fost să aveți manuscrisul, dar fiind o carte care apelează la scriitorii, ziariști, oamenii din Valea Jiului, care vor să depună o mărturie despre Petroșani este greu să ceri la 15-20 de persoane să-ți dea niște texte cu care nu ști ce o să faci cu ele. Suma era maximală, se referea la 300  de pagini, cu inserții de  fotografi alb-negru și color. Putem renunța, să fie reduse numărul de pagini și de colaboratori, Însă ar fi interesant și pentru Consiliul Local să existe o carte pe care să o oferim ca obiect de protocol, în care să fie toți membri Consiliului Local. Până la urmă este o carte document despre Petroșaniul zilelor noastre.

DL CONSILIER CORNEA:
-Ideea nu este rea, insă mi se pare numărul de exemplare prea mare. Ar trebui să-l reducem să ne încadrăm în cei 5000 lei.

DL. CONSILIER RUS:
– Cred că ar fi bine să avem câteva manuscrise, pliante prin care să promovăm municipiul Petroșani.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Ideea este frumoasă, dar nu cred că în două săptămâni cineva ar putea produce un text de calitate care doriți să fie o carte de vizită a Petroșaniului. Din acest motiv aș lăsa un termen mai mare pentru realizarea ei.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Și eu sunt de părere că ar trebui să acordăm mai mult timp pentru realizarea acestei cărți, să fie și bilingvă  dacă doriți să o dăm și sub formă de protocol.

DL. CONSILIER BARBU:
-Eu am făcut acest proiect de hotărâre pentru texte în limba română și nu mă pot angaja să fac o tratucere în engleză.
-Propun un amendament pentru reducerea sumei și să fie 5000 lei.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt  discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Barbu.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul de 5000 lei pentru tipărirea uneu cărți-document ,,Petroșaniul meu”.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 324 /2016.

17. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizul comisia juridice:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Vă rog să faceți propuneri.

DL. CONSILIER CORNEA:
-O propun pe d-na consilier Munteanu.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 325 /2016.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-La capitolul ,,Diverse” dacă dorește cineva să intervină.

DL. PRIMAR:
-La proiectul cu terenul pentru S.C. Visa S.A. , vreau să fac o precizare. Eu promovez cu celeritate orice proiect care are legătură cu fondurile europene și cu crearea locurilor de muncă. Nu a fost nici un alt motiv pentru care am convocat sedința Consiliului Local de îndată și doar o chestiune legată de termene. Așa voi proceda și în continuare, voi promova astfel de proiecte.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
– Vreau să întreb dacă între timp s-a mai reparat ceva la clădirea celor de  la Crucea  Roșie.

DL PRIMAR:
-Am luat legătura cu dl. Vișan, au făcut câte ceva dar nu mare lucru tot din cauza banilor. Problema se va rezolva oricum intr-un fel sau altul.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-În legătură cu sensul giratoriu de la Jiul Shopping Center, dacă este forma finală? Haideți să găsim banii necesari pentru a putea pune în funcțiune semafoarele.

DL PRIMAR:
-Acest sens giratoriu nu este o ambiție de-a mea. Dumneavoastră hotărâți dacă nu este bun, oricum el este provizoriu. Din punctul meu de vedere, înainte când treceam prin zona aceea dura mai mult cu semafoare decât acum când este sensul giratoriu. Urma să mut și trecerea de pietoni în dreptul magazinului Jiul, să fie sens unic la intrarea în parcarea de la Jiul , să nu se iasă în sensul giratoriu ci să iasă prin spate, dreapta -stânga, pe la caminul 2. Acestea ar fi măsurile pentru a fuidiza circulația în acest sens giratoriu.

D-NA NIȚĂ:
-Eu îmi amintesc că noi am alocat niște bani pentru un Studiu de management al traficului în Petroșani.

DL. PRIMAR:
-Nu este vorba de acest Studiu. În toate localitățile mari există astfel de sensuri giratorii dar dacă hotărâți că acest sens nu este bun atunci montăm din nou semafoarele.

DL CONSILIER DURBACA:
-Sensul giratoriu este bun și pentru a stopa ,,liniuțele” făcute de tineri. Dacă vă amintiți acum vreo 3 ani, aici în fata primăriei a avut loc un accident în care au murit doi oameni.

DL. PRIMAR:
-Voi ține cont de hotărârea dumneavoastră și voi pune în funcțiune din nou semafoarele în aceea zonă.

DL CONSILIER ILIAȘ:
-Aș dori să vă informez că pe data de 03.11.2016 la Univesitatea din Petroșani a avut loc o întâlnire cu privire la  amplasarea în orașul Lupeni a unei fabrici în care să se producă îngrășămite organo-minerală din lignit. Primăria din orașul Lupeni a oferit 3 ha de teren. Din păcate oferta Lupeniului a fost refuzată.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 21 noiembrie 2016.

Petroşani, 21 noiembrie 2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
DRĂGOESCU PETRU                                           SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed