Proces verbal al sedintei CL 21.06.2016

încheiat azi 21 iunie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.808/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri:Butulescu Valeriu, Blag Daniel,Ciuică Petrişor, Lupu Constantin, Mârza Florin, Niţă Dorina, Pascu Viorel, Toma Ion
Având în vedere faptul că preşedintele de şedinţă ales prin HCL nr.107/2016, dl. Butulescu Valeriu, nu poate participa la şedinţă, se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările din data de 21 iunie 2016.
Dl. SECRETAR :
-Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă:

-D-na CONSILIER MUNTEAN :
-Propun ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier Drăgoescu
-Cine este pentru? – 10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.170/2016

DL.CONSILIER DRĂGOESCU:

2.Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezerva bugetara prevazut in bugetul anului 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRAGOESCU:
-Daca aveti neclarităţi cu privire la acest proiect de hotărâre

DL.CONSILIER POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare
-Suma asta va rămâne, de 50 mii lei?
DL.PRIMAR:
-Nu, mai avem în bugetul asistenţei sociale 100 mii lei şi plus acestia 50 mii lei din fondul de rezerva pentru care se face virarea de credite bugetare. Vom acorda celor care au fost afectaţila modul cel mai serios de inundaţii, cei din cartierul Aeroport, proprietarilor locuinţelor în care a intrat apa în casă şi nu mai au mobilă, nu mai au nimic. Se vor face anchete sociale
Dl. VIŞAN:
– 80% din apartamentele afectate au rămas fără mobilier, parchet.

DL.CONSILIER DRAGOESCU:
-Dacă aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.171/2016

DL.CONSILIER DRAGOESCU:

-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închise lucrările şedinţei Consiliului local din data de 21 iunie 2016.

Petroşani, 21 iunie 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA DRAGOESCU PETRU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed