Proces verbal al sedintei CL 21.01.2016

Încheiat azi 21 ianuarie 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 55/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petrosani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae, doamna Velici Delia – şef birou juridic, legislaţie, resurse umane, domnul Vişan Daniel Adinel – director DADPP .
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri: Blag Daniel Cantemir, Iliaş Nicolae, Mârza Florin, Muntean Lucica – Dina, Niţă Dorina Veronica, Postolache Costel.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Pe lângă proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi am mai primit suplimentar două proiecte de hotărâre.
-Supun la vot suplimentarea proiectului ordinei de zi:
-Cine este pentru? –
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru? –
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : ,, Lucrări de construcţii puncte, centrale şi reţele termice pe gaze naturale pentru 4 (patru) licee şi 7 (şapte) şcoli gimnaziale din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2016

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : ,, Alimentare cu gaze naturale a obiectivelor Şcoala Gimnazială nr.2, Grădiniţa nr.2, Cantina Socială şi Punct de colectare deşeuri din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G.Duca, nr.1, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.6/2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială Avram Stanca, nr.4, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.7/2016

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială nr.7, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2016

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, între km 128+390 – km 130+290 (DN66), în lungime de 1900 m”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2016

A venit d-ra consilier Grigoriu Lavinia.

7.Proiect de hotărâre pentru completarea art.15 alin.4 al HCL nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2016.

DL.CONS.LUPU :
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.RAD:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-D-NA.CONS.MUNTEAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2016

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-D-NA CONS.MUNTEAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2016

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2016.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-D-NA CONS.MUNTEAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2016.

10 . Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la închiderea exercitiului bugetar al anului 2015.

DL.CONS.LUPU :
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.RAD:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-D-NA.CONS.MUNTEAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2016

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016.

DL.CONS.LUPU :
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-D-NA.CONS.MUNTEAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2016

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 21 ianuarie 2016.

Petroşani, 21 IANUARIE 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
LUPU CONSTANTIN SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed