Proces verbal al sedintei CL 19.06.2016

încheiat azi  19 mai  2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.  643/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae,  domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri.

Lipseşte motivat domnul consilier Drăgoescu Petru.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.107/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Butulescu Valeriu.

DL.CONS. BUTULESCU:
-Înante de a începe şedinţa de astăzi aş dori să îi dau cuvântul domnului primar:

DL.PRIMAR:
-Aş dori domnilor doamnelor şi consilieri să vă aduc la cunoştinţă o adresă pe care am primit-o astăzi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Direcţia Generală – Programe Europene. De ce fac acest lucru, o să vă explic la sfârşit după ce voi citi această adresă, pentru că suntem în faţa unei minciuni grosolane şi a unei situaţii pe care de când sunt primar nu am mai întâlnit-o.
„Către domnul Tiberiu Iacob – Ridzi – primarul municipiului Petroşani, referitor la proiectul cu titlul „ Reabilitare străzi în zona centrală a municipiului Petroşani”. Stimate domnule primar, având în vedere sesizarea domnului Pascu Viorel înregistrată la instituţia noastră cu nr. 45.289/11.05.2016, anexată, în care sunt  menţionate unele probleme privind execuţia lucrărilor din proiectul               „ Reabilitare străzi în zona centrală a municipiului Petroşani”, vă rugăm să analizaţi şi să ne transmiteţi punctul de vedere cu privire la aspectele sesizate. Am aprecia primirea unui răspuns din partea dumneavastră, până la data de 25.05.2016. Cu stimă …. Director general”.
Acum, voi da citire sesizării : „ Ing. Pascu Viorel specialist în management şi activitate minieră, consilier local al municipiului Petroşani, stimate domnule ministru, vă scriu cu tot respectul şi aprecierea …. şi vă solicit sprijinul în analiza lucrărilor şi controlul la proiectul „ Reabilitare străzi în zona centrală a municipiului Petroşani”…Locuiesc într-un cartier mărginaş al municipiului Petroşani, sunt consilier local al municipiului Petroşani şi fac parte din grupul PSD, format din 6 consilieri. Am rămas surprinşi şi încântaţi când am aflat că se vor asfalta şi străzile din cartierul mărginaş al Petroşaniului, numit şi colonie. Nu ştim cum au fost desemnate străzile care s-au asfaltat, dar problemele s-au semnalat de la început cu toate discuţiile din teren dintre cetăţeni, constructor şi reprezentanţii primăriei la terminarea lucrărilor am constatat următoarele probleme care crează un disconfort cetăţenilor. Din amenajarea trotuarelor s-a ajuns la înălţime faţă de pervazul ferestrelor de 80 cm., copii folosesc ieşirea din casă pe fereastră, apa bălteşte în faţa caselor şi intră în curţile cetăţenilor…. nerespectarea pe unele porţiuni a proiectului prin faptul că nu s-au executat rigole iar pe străzile pe care s-au executat rigole, s-au executat diferit……” Mergem mai departe, nu are rost să citesc tot acum, iar la final scrie, ataşez şi imagini elocvente a lucrărilor realizate din bani publici în acest proiect, mă întreb cum pot s-au putut face reparaţiile la acest proiect, oamenii vor să simtă şi să vadă că  primăria Petroşani este de partea lor şi nu de partea constructorului. Sunt convins că sprijinul pe care ni-l veţi acorda va duce la reglementarea problemelor de acest gen…. Cu consideraţie şi respect, ing. Pascu Viorel.
Aici vreau să vă spun care este dezinformarea. La acest proiect realizat din fonduri europene pe care l-am făcut la Petroşani „ Reabilitare străzi în zona centrală a municipiului Petroşani” nu am reabilitat nici o stradă din colonie, iar domnul Pascu trimite la minister poză cu panoul pe care este menţionat „Proiect din fonduri europene” şi trimite poze de la strada Aradului,Tudor Vladimirescu şi Vlad Tepeş ca şi cum ar fi fost făcute din fonduri europene. Aceste lucrări domnul Pascu, au fost făcute pe alte fonduri, nu pe fonduri europene şi nu în cadrul acestui proiect, aici este dezinformarea şi minciuna. Dacă aţi făcut-o din neştiinţă este la fel de grav ca şi cum aţi fi facut-o din ştiinţă sau cu un alt scop, iar, faptul că aţi făcut această reclamaţie inducând în eroare un ministru, mi se pare foarte grav.Eu am dorit să vă aduc la cunoştinţă pentru că noi va trebui să răspundem la această adresă şi sigur am vrut să preîntâmpin nişte discuţii şi nişte dezinformări care au apărut, pentru că sunteţi consilieri şi domnul Pascu a făcut-o în calitate de consilier. Din ce se vede a pus-o în nume personal, cred că trebuie doar să luaţi la cunoştinţă.

DL.CONS.CORNEA:
-De-a lungul timpului ne-am confruntat cu tot felul de sesizări cam pe la toate organele de control posibile şi imposibile, Curtea de conturi, Corpul de control al prim ministrului şi diferite parchete care funcţionează în această ţară.  Noi cam ştim cine le-a făcut, poate unii mai scriu şi acum, de data aceasta cred că este cea mai mare mizerie pe care am văzut-o până acum, niciuna din sesizările cu care ne-am confruntat  de-a lungul timpului  nu o întrece pe aceasta şi nu cred că este făcută nici din neştiinţă, nici din eroare şi nici din altceva, este cu intenţie directă cum s-ar spune, pentru că nu poţi să spui că lucrările s-au făcut pe un proiect care sună aşa :„ Reabilitare străzi în zona centrală a municipiului Petroşani” iar apoi să vorbeşti de cartierul mărginaş colonie şi să spui că străzile din colonie sunt în zonă centrală. Cred că o mizerie mai mare decât asta este greu să întâlneşti.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte puncte de vedere?
-Dacă nu, voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna aprilie 2016.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –
-Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul ordinei de zi a fost suplimentat cu cinci proiecte de hotărâre.

-Supun la vot suplimentarea  ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

-Supun la vot ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-La acest proiect de hotărâre am un amendament, şi anume:
-În baza referatului nr.9637/18.05.2016 întocmit de Direcţia tehnică, se propune introducerea în bugetul local obiectivul de investiţii “Actualizare DALI şi PT pentru obiectivul Reabilitarea clădirii vechi a Şcolii Gimnaziale nr.2 şi transformarea în grădiniţă cu program normal”. Astfel se majorează veniturile Bugetului local la Secţiunea de dezvoltare, 39.02.07 “Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al U.A.T.” cu suma de 10,44 mii lei şi concomitant capitolul de cheltuieli după cum urmează:
CAPITOLUL 65.02 INVĂŢĂMÂNT
Subcapitolul  65.02.03.01.03 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
Secţiunea de dezvoltare
-Se introduce poziţia 1 în Cap.C Lista cu alte cheltuieli de investiţii şi achiziţii de bunuri din bugetul local pe anul 2016 în suma de 10,44 mii lei obiectiv de investiţii “ Actualizare DALI şi PT pentru obiectivul Reabilitarea clădirii vechi a Şcolii Gimnaziale nr.2 şi transformarea în grădiniţă cu program normal”.
Total majorare capitol şi subcapitol 10,44 mii lei.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte amendamente?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea Claudiu.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.131  /2016.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-Vreau să vă propun un amendament, şi anume:
-În baza adresei nr.1911/12.05.2016 a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” se solicită majorarea bugetului cu suma de 45 mii lei, reprezentând prima tranşă de sponsorizare încasată de la Asociaţia Şcolară de Valori, ca urmare a câştigării unui premiu de 20 mii Euro, la concursul “Olimpiadele Kaufland”. Astfel se majorează capitolul de venituri 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” cu suma de  45 mii lei şi concomitant capitolul de cheltuieli 65.10 Invăţământ, subcapitolul 65.10.04.02.03 “Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida”, Titlul II Bunuri şi servicii, art./alin. 20.05.30 Alte obiecte de inventar, tot cu suma de 45 mii lei.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte amendamente la acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Cornea Claudiu:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.132 /2016.

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui.
DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 133 /2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului  / taxei pe clădiri și a impozitului / taxei pe teren.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:

-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.134  /2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social Petroşani.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:

-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 135  /2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatrul Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al  festivalului ,,Feţi Frumoşi, Zăne bune şi Ilene Cosănzene”, în perioada 5-7 iunie 2016.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:

-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 136 /2016.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatrul Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al celei de a patra ediţii a manifestării ,,Festivalul vostru, al adolescenţilor !”, în perioada 8-10 iunie 2016.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 137 /2016.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 38.000 lei necesari organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota-Ungaria , în perioada 19-24 iulie 2016 în municipiul Petroşani şi deplasarea elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 18-23 iulie 2016.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 138 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea asigurării cheltuielilor de transport necesare deplasării Ansamblului folcloric ,,Parângul”-reprezentantul Casei de Cultură a Studenţilor Petroşani,  la cea de a 45-a aniversare a ansamblului de dans modern ,,ReFlex”, la Timişoara, în perioada 21-22 mai 2016.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.139 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 11.340 lei în vederea tipăririi a două volumului-album ,,Alfabetul publicităţii în Valea Jiului.Studii de caz…”aparţinând autorului Marian Boboc

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 4.000 lei pentru locuinţele situate în Petroşani strada Saturn, bl.11, ap.72  strada Dacia, nr.41/1 şi strada Cuza Vodă, nr.9/1.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 141 /2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Petroşani a centralelor termice pe gaz aferente Grădiniţei PNPP nr.1 str.Constructorul nr.14.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 142 /2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către municipiul Petroşani a terenului în suprafaţă de 197 mp., notat în CF 64536 Petroşani, nr.topo 2187,2188, poziţia B11, B12, respectiv a terenului în suprafaţă de 33 mp. notat în CF 64536 Petroşani, nr.topo 2187, 2188, poziţia B13.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 143 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 65 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918, nr.137 A, notat în CF nr.60327, nr. cadastral 60327.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 abţinere (d-na consilier Niţă)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 144 /2016.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., situat în strada Nicolae Bălcescu, garaj nr.865, notat în CF nr.62923 Petroşani, nr. cadastral 62923.
DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.145 /2016.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.64398 Petroşani, nr. cadastral 64398.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 146 /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 27 mp., situat în strada Saturn, notat în CF nr.63942 Petroşani, nr. cadastral 63942.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.

-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2016.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în strada Aviatorilor, garaj nr.9, notat în CF nr.63560 Petroşani, nr. cadastral 63560.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 148 /2016.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., situat în strada Aleea Poporului, notat în CF nr.63356 Petroşani, nr. cadastral 186.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 149 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 251 mp., situat în strada Dr. Ing.Căprar I.Nicolae, nr.3A, notat în CF nr.63487 Petroşani, nr. cadastral 63487.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 150 /2016.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 1775 mp., situat în strada Mihai Eminescu, nr.15-17, notat în CF nr.64439 Petroşani, nr. cadastral 64439.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 151 /2016.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 73 mp, notat în CF nr.60640-C1-U36 Petroşani, nr.cadastral  60640-C1-U36 situat în strada 1 Decembrie 1918, bloc 59, parter.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2016.

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexelor cu nr.2 şi 3 la  HCL nr.260/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal și prelungit” finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.153 /2016.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 341.650,60 lei pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru finalizarea obiectivului de investiţie,,Construire grădiniţă cu program normal şi prelungit” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.154 /2016.

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea premierii unor cadre didactice de la Şcoala Gimnazială nr.2 Petroşani.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.RAD:
-La acest proiect de hotărâre am un amendament având în vedere activitatea pe care o desfăşoară eu cred că ar trebui să majorăm suma alocată si să acordăm 200 lei/persoană.

DL.CONS.PASCU:
-Din aceleaşi considerente, propun ca fiecare cadru didactic să primească câte 500 lei.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Este un amendament?

DL.CONS.PASCU:
-Da.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Doamna director Popa ne puteţi spune dacă putem acorda aceasta suplimentare de sumă?

D-NA DIRECTOR POPA:
-Pot doar să vă spun că proiectul de hotărâre a fost întocmit în urma unei cereri. În cererea pe care noi am primit-o aceasta era suma solicitată.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Voi supune la vot amendamentele în ordinea în care au fost propuse:

-Supun amendamentul domnului consilier Rad şi anume aprobarea suplimentării sumei cu 900 lei:
-Cine este pentru?        -15 pentru
-Împotrivă?                -1 vot (domnul consilier Pascu)
-Abţineri?                -2 abţineri (domnii consilieri Niţă şi Rus)

DL.CONS.BUTULESCU:
-În condiţiile acestea nu mai este cazul să supun  la vot amendamentul domnului consilier Pascu.

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 155 /2016.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de  23.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor de transport a unui grup de cadre didactice care vor participa la un schimb de experienţă peste hotare în domeniul didacticii preşcolare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-Având în vedere că jumătate din cadrele didactice de pe acea listă nu sunt din Petroşani, propun ca suma alocată să fie de 13.000 lei, adică atât cât este nevoie pentru deplasarea  cadrelor didactice din Petroşani. Sunt convins că cei din Alba sau din alte judeţe vor găsi o finanţare corespunzătoare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea Claudiu:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Doamna consilier Muntean nu votează.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.156  /2016.

27. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr.93/2015

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aş avea o modificare şi anume, să scoatem din text acolo unde scrie 30 de zile şi să spunem lunar, pentru că se poate interpreta, sunt luni care au 30 de zile, sunt luni care au 31 de zile…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Să înţeleg că este un amendament?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Da.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot amendamentul domnului consilier Postolache:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 157 /2016.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă la “Diverse” aveţi discuţii?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Îmi pare rău că nu este şi domnul primar aici, pentru că tot spunea că suntem în campanie electorală aş vrea să  întreb , pentru că tot apar pe facebook răspunsuri la cererile doamnei Macavei, şi mă refer la faptul că domnul Vişan a semnat un răspuns către doamna Macavei în numele consiliului local şi noi nu cred că i-am dat acest drept şi spune la un moment dat, “la adresa dumneavoastră înregistrată la primăria municipiului Petroşani cu nr….. vă comunicăm că sumele alocate pentru obiectivele la care faceţi referire au fost aprobate prin hotărâri ale consiliului local, hotărâri care de altfel sunt publice” Vreau să întreb aici, dacă noi am aprobat vreodată să trimitem înapoi sumele alocate pentru anveloparea blocurilor sau pentru altceva? Doamna Macavei ne spune că noi am aprobat hotărârile. Noi nici nu am ştiut măcar de acest răspuns. Rugămintea mea este că dacă noi am aprobat să dăm banii înapoi să spuneţi. În altă ordine de idei, acest răspuns este greşit formulat şi când se mai dau astfel de răspunsuri să  se ţină cont de formularea acestora să nu mai poată fi interpretate.

DL.CONS.PASCU:
-Având în vedere că s-au aprobat în Consiliul local lucrări de infrastructură şi extiderea reţelei de gaz în Colonie, înainte de demararea lucrărilor am solicitat printr-o adresă, primarului, ca să aibă loc o confruntare cu cetăţenii, răspunsul a fost … nu îl găsesc ca adjectiv dar a răspuns domnul Vişan ceva de genul …” pe viitor o să ţinem cont de părerile dumneavoastră”. A fost un răspuns jignitor, ca drept dovadă că nu s-au întâlnit cetăţenii cu constructorul şi cu administraţia, proiectul pentru strada Egalităţii este greşit, a fost făcut prin satelit, constructorul recunoaşte, sunt probleme cu rigola şi cu scurgerea apei, vor fi costuri suplimentare şi ţinând cont de toate lucrurile astea sigur că da, mi-am permis singur ca să fac această petiţie. Dumneavoastră dacă aţi trece zilnic prin faţa cetăţenilor cărora le bălteşte apa, nu au rigolă, ce aţi face, ce aţi face timp de trei ani de zile?
-Astăzi trebuia administraţia publică locală să prezinte un raport pe ultimii patru ani privind domeniului schiabil Parâng. Dacă puteţi să îmi spuneţi domnul secretar, ce s-a întâmplat.

DL.SECRETAR:
-Ştiu că a fost repartizat la D.A.D.P.P.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Doar o singură observaţie vreau să fac, în primul rand ar fi fost bine să faceţi aceste completări la începutul şedinţei când a fost prezentată acea scrisoare, ca om care locuiesc de 50 de ani în Petroşani, pot să vă spun că cea mai ciudată informare pe care o conţine acel material, este că datorită ridicării colosale a nivelului trotuarului, copii intră pe geam. Eu vă spun ca om care a locuit în Colonie că în acel fel sunt construite acele clădiri încât se poate intra pe fereastră sau ieşi pe fereastră dacă unii consideră că este oportun să facă aşa, foarte uşor. Acel ministru  îşi ocupă timpul cu astfel de … mă îndoiesc de acest lucru, va fi şocat de faptul că noi ridicăm aşa, absurd, prosteşte asfaltul în aşa fel încât oamenii intră pe fereastră în casă, este deja suprarealistă imaginea aceasta.

DL.CONS.RAD:
-Este uşor să deformăm lucrurile şi îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, domnul Pascu este vecin cu mine şi a asistat la acele lucrări împreună cu mine şi zilnic am stat de vorbă cu oamenii. Vreau să vă spun că s-au căutat cele mai bune soluţii tehnice, dar din cauza aliniamentului celor două străzi nu s-a putut coborî mai jos. În al doilea rând infrastructura de apă nu a fost la 80 de cm. sub nivelul străzii ca să se poată excava. În al treilea rand acolo am avut probleme cu stabilizarea terenului. Referitor la consultarea publică, cred că primăria s-a săturat de atâtea adrese, nu ştiu unde s-a întâmplat ca cetăţenii să fie implicaţi în elaborarea proiectelor tehnice şi să ţinem seama de părerea fiecărei om şi de ceea ce îi trece lui prin cap.

DL.CONS.CORNEA:
-Domnul Pascu, nu pot să cred că chiar şi acum vă prefaceţi că nu aţi înţeles ce a spus domnul primar. Domnul primar a spus că v-aţi referit la un proiect care nu are nici o legătură cu străzile pe care le-aţi fotografiat şi la care vă referiţi. Nu puteţi să ne spuneţi nouă că acel panou este pe strada Timişoarei şi asta  înseamnă că strada Timişoarei a intrat în proiect până nu ştiu unde.  Dacă veneaţi la doamna director Paula, v-ar fi spus că pe fiecare stradă reabilitată pe acest proiect, panourile se puneau la începutul străzii şi la sfârşitul ei. Dacă aţi văzut panoul acela pe care l-aţi fotografiat pe strada Timişoarei, înseamnă că proiectul s-a oprit acolo. Eu nu cred că aţi făcut-o neintenţionat, în plus, cum vă explicaţi că ne vorbiţi de strada Timişoarei, iar chiar acum aţi vorbit de strada Egalităţii. Ce legătură au străzile din zona centrală cu strada Egalităţii.

DL.CONS.PASCU:
-Strada Egalităţii este pe proiectul nou.

DL.CONS.CORNEA:
-Bun aţi greşit, atunci pe ce aţi făcut reclamaţia, a fost pe proiectul finanţat pe fonduri europene este sau nu defect?

DL.CONS.PASCU:
Ce am vorbit acum era alt lucru. Am terminat cu …

DL.CONS.CORNEA:
-Aţi trecut peste povestea aceea, dar nu aveţi nici o explicaţie.

DL.CONS.PASCU:
-Sunteţi un purtător de cuvânt al constructorului.

DL.CONS.CORNEA:
-Nu, al realităţii.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-Nu ştim ce consecinţe o să aibă această reclamaţie.

DL.CONS.CORNEA:
-Nu sunt purtătorul de cuvânt al constructorului, nici măcar nu ştiu dacă este acelaşi constructor cu cel de pe străzile la care dumneavoastră v-aţi referit în sesizare. Nu are nici o legătură, eu apăr fix realitatea. Nu am nici o treabă cu constructorul şi nu puteţi să îmi spuneţi că străzile reabilitate şi la care dumneavoastră faceţi referire nu sunt executate cum trebuie.

DL.CONS.PASCU:
-Înseamnă că nu cunoaşteţi Petroşaniul, iar intenţia mea nu a fost de a denigra Direcţia.

DL.CONS.CORNEA:
-Eu zic că mai bine mă opresc.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă  aveţi alte  discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei  consiliului local din data de 19 mai 2016.

Petroşani, 19 mai 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:
BUTULESCU VALERIU                                            SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed