Proces verbal al sedintei CL 18.02.2016

încheiat azi 18 februarie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.220/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali.
Lipsesc domnii consilieri:Mârza Florin şi Niţă Dorina

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin

DL.CONS.LUPU:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? – 17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a conductei de aducţiune Jupâneasa-incinta Minei Petrila pentru o perioadă de 6 luni.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.38/2016

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 18 februarie 2016.

Petroşani, 18 februarie 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA LUPU CONSTANTIN SECRETAR ADRIAN NEGOE

Comments are closed