Proces verbal al sedintei CL 16.11.2016

încheiat azi 16 noiembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1620/2016  emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul viceprimar Nicolae Florin, secretarul municipiului Petroșani domnul Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Barbu Mihai, Codreanu Iulian, Lupu Constantin, Munteanu Lucica Dina, Nița Dorina Veronica, Postolache Costel, Vladislav Milu.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr..236/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi
-Cine este pentru?        -11 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroșani

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –  11 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 305 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   11  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 306 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
3.Proiect de hotărâre privind  suplimentarea sumei aprobate prin HCL 273/2016 cu suma de 4.500 lei în vederea organizării unui spectacol de teatru pentru copii.

Vine la ședință și dl. consilier Durbacă.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   12  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 307 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
4.Proiect de hotărâre privind   aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota Ungaria,  în perioada 28-30 noiembrie 2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   12  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.  308 /2016.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 156 mp. situat în str. Independenţei, nr.37, către S.C.Visa S.A. Petroşani.
Din păcate acest proiect din nou nu poate fi supus votului dumneavoastră din lipsă de cvorum
.Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 16 noiembriei 2016.

Petroşani, 16 noiembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:
DRĂGOESCU PETRU                                               SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed