Proces verbal al sedintei CL 15.11.2016

încheiat azi 15 noiembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1620/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, d-na Delia Velici șef birou juridic, legislație, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Barbu Mihai, Codreanu Iulian, Munteanu Lucica Dina, Niță Dorina Veronica, Postolache Costel, Rus Ioan, Vladislav Milu .

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr..236/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 156 mp. situat în str. Independenţei, nr.37, către S.C.Visa S.A. Petroşani.
– Din păcate acest proiect nu poate fi supus votului dumneavoastră din lipsă de cvorum
.- Declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 15 noiembrie 2016.

Petroşani, 15 noiembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed