Proces verbal al sedintei CL 14.07.2016

încheiat azi 14 iulie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia
nr.932 /2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul   viceprimar Nicolae Florin, domnul secretar Adrian Negoe,  fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri locali
Lipsesc motivat domnii consilieri locali: Butulescu Valeriu, Durbacă Eusebiu, Grigoriu Lavinia, Iliaş Nicolae, Lupu Constantin, Niţă Dorina
Dl. Secretar Adrian Negoe:
Având în vedere faptul că dl. Iliaş Nicolae nu este prezent la această şedinţă, se impune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă
Vă rog să faceţi propuneri:
DL.CONSILIER RUS:
-Propun ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier Cornea
Dl. Secretar Adrian Negoe:
-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.179/2016

DL.CONSILIER CORNEA:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

DL.CONS.CORNEA:

-Trecem la ordinea de zi :

Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de folosinţă cu titlu gratuit cu judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. CORNEA :
-Dacă aveţi discuţii?

DL.PRIMAR:
Trebuie să găsim o soluţie pentru Valea Jiului, groapa de gunoi de la Vulcan se închide în data de 17 iulie. Am găsit o soluţie temporară, în spatele staţiei de transfer pe un teren al Consiliului Judeţean de 4.000 mp., unde Consiliul Judeţean va amenaja această groapă temporar.

DL.CONS. CORNEA :
-Dacă mai aveţi alte  discuţii ?
-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.180//2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte pentru depunerea deşeurilor menajere cu S.C. SALUBRITATE S.A. DEVA şi S.C. SACOMET S.A

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. CORNEA :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.181//2016

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. CORNEA :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS. BARBU :
-De ce nu este semnătura proiectantului pe ultima pagină a documentaţiei ?
D-NA CONS. BURDUF :
-Nu trebuie semnătura  neaparat pe ultima pagină, este pe prima
DL.CONS. CORNEA :
-Dacă mai aveţi discuţii?
-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.182//2016

Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul  local a sumei de 1.080 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul cu telescaunul din Masivul Parâng a grupului de sportivi din Varpalota, Ungaria, în perioada 25 – 29 iulie 2016
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. CORNEA :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.183//2016

DL.CONSILIER CORNEA:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 14..07.2016.

Petroşani, 14 iulie.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                          CONTRASEMNEAZĂ:
CORNEA CLAUDIU                                                         SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed