Proces verbal al sedintei CL 12.10.2015

Încheiat azi 12 octombrie 2015 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1782/2015, emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Nicolae Florin, domnul secretar al municipiului Petroşani, dl. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.

Lipsesc domnii consilieri locali: Durbacă Eusebiu, Grigoriu Lavinia, Lupu Constantin, Mârza Florin.

DL.SECRETAR:
-Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.SECRETAR:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

-Vă invit să faceţi propuneri.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Propun ca preşedinte de şedinţă pe dl. Consilier Drăgoescu Petru

DL.SECRETAR:
-Dacă mai aveţi şi alte propuneri?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră propunerea domnului consilier Postolache:
-Cine este pentru? – 14 voturi (dl. Consilier Drăgoescu nu a votat)
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.268/2015

-În continuare, dl. consilier Drăgoescu Petru conduce lucrările şedinţei de consiliu

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL. VICEPRIMAR
Prezintă expunerea de motive

Dl. consilier Drăgoescu

Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia JURIDICĂ
-DL. CONS.TOMA:
Aviz favorabil
Comisia pentru BUGET:
-DL. CONS.CIUICĂ:
Aviz favorabil
Comisia pentru URBANISM:
DL. CONS.POSTOLACHE:
Aviz favorabil
Comisia pentru SERVICII PUBLICE
DL. CONS.RUS:
Aviz favorabil
Comisia pentru SĂNĂTATE
DL. CONS.POSTOLACHE:
Aviz favorabil
Comisia pentru CULTURĂ
DL. CONS.BUTULESCU:
Aviz favorabil
Comisia pentru MINORITĂŢI
DL. CONS.ILIAŞ:
Aviz favorabil

DL. Consilier DRĂGOESCU:

-Dacă sunt discuţii, amendamente sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?

-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2015

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TERMOFICARE SERV SRL.
DL. VICEPRIMAR
Prezintă expunerea de motive

DL. Consilier DRĂGOESCU:

Avizele comisiilor, vă rog:

comisia JURIDICĂ
-DL. CONS.TOMA:
Aviz favorabil
comisia pentru BUGET
-DL. CONS.CIUICĂ:
Aviz favorabil
comisia pentru SERVICII PUBLICE
DL. CONS.RUS
Aviz favorabil
comisia pentru URBANISM

DL. CONS.POSTOLACHE:
Aviz favorabil

Dl. consilier DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?
D-na consilier NIŢĂ:
-Poate să ne spună cineva care este situaţia acolo ?
Dl. consilier DRĂGOESCU:
-Este firma cea nouă, după înregistrarea la Registrul Comerţului, are nevoie de majorare de capital în vederea obţinerii licenţei.
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2015

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

DL. VICEPRIMAR:
Prezintă expunerea de motive

Dl. Consilier DRĂGOESCU:

Avizele comisiilor, vă rog:

comisia JURIDICĂ
-DL. CONS.TOMA:
Aviz favorabil
comisia pentru BUGET
-DL. CONS.CIUICĂ:
Aviz favorabil
comisia pentru SERVICII PUBLICE
DL. CONS.RUS
Aviz favorabil
comisia pentru SĂNĂTATE
DL. CONS.POSTOLACHE
Aviz favorabil

Dl. Consilier DRĂGOESCU:

-Dacă sunt discuţii, amendamente sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2015

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.340 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani Gabriel Andrei la concursul internaţional de pian care se va desfăşura în perioada 19-23 octombrie la Nisa, Franţa.

DL. VICEPRIMAR:
Prezintă expunerea de motive

Dl. Consilier DRĂGOESCU:

Avizele comisiilor, vă rog:

comisia JURIDICĂ
-DL. CONS.TOMA:
Aviz favorabil
comisia pentru BUGET
-DL. CONS.CIUICĂ:
Aviz favorabil
comisia pentru SERVICII PUBLICE
DL. CONS.RUS
Aviz favorabil
comisia pentru CULTURĂ

DL. CONS.BUTULESCU:
Aviz favorabil

Dl. Consilier DRĂGOESCU:

-Dacă sunt discuţii, amendamente sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 272/2015

-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei de îndată a consiliului local din data de 12 octombrie.2015.

Petroşani, 12 octombrie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed