Proces verbal al sedintei CL 12.04.2017

Încheiat azi 12 aprilie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 682/2017  emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul viceprimar Nicolae Florin, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Burduf Margareta, Butulescu Valeriu, Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia Elena, Lupu Constantin, Muntean Lucica Dina.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2017
preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” propus pentru finanțare prin POR 2014-2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 13 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 67 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre  de aprobare a proiectului „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” și a cheltuielilor legate de proiect.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 13 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 68 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 12 aprilie 2017.

Petroşani, 12 aprilie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:          BICAN FLORIAN                                                            SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed