Proces verbal al sedintei CL 11.05.2017

încheiat azi 11 mai 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 797/2017  emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin,  fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri Butulescu Valeriu, Grigoriu Lavinia Elena, Iliaș Nicolae, Lupu Constantin, Muntean Lucica Dina,Niță Dorina-Veronica.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2017
preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității  (DLRC) în Municipiul Petroșani” pentru finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)  Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu  sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 12 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 104 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 al HCL nr.98/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 12 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 105 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de11 mai 2017.

Petroşani, 11 mai 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:          BICAN FLORIAN                                                            SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed