Proces verbal al sedintei CL 11.04.2016

încheiat azi 11 aprilie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.488/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri: Mârza Florin, Lupu Constantin, Blag Daniel, Durbacă Eusebiu, Rad Marius.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.107/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Butulescu Valeriu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.BUTULESCU:
-Trecem la ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani:

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
– O rugăm pe d-na director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre

-D-na director Popa, prezintă modificarile intervenite in bugetul municipiului Petroşani.

DL.CONS. BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.108/2016

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora pentru Bugetul General Consolidat al Municipiului Petrosani, la data de 31.12.2015

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
– O rugăm pe d-na director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre

-D-na director Popa, prezintă proiectul

DL.CONS. BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-DL. CONS. POSTOLACHE :
-Eu aş dori să întreb de ce aceste anexe nu au semnătura unei singure persoane şi sunt semnate de mai multe persoane?

-D-NA DIRECTOR POPA:

-Sunt cazuri când unele situatii se depun mai târziu şi altele mai repede, de aceea, având drept de semnătură şi dl. administrator public şi dl. viceprimar, au fost semnate de către aceştia, nu este problemă

-DL. CONS. PASCU:
-Cu tot respectul, dar un exerciţiu financiar la data de 31 decembrie, putea domnul primar să-şi facă timp să semneze

-DL. PRIMAR IACOB-RIDZI:
-Eu am încredere în oamenii cu care lucrez şi am delegat această atribuţie de ordonator principal de credite celor doi oameni, care prin lege, au acest drept

-DL.CONS. BUTULESCU:

-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.109/2016

DL.CONS.BUTULESCU:
-Voi da cuvântul d-lui secretar Adrian Negoe pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi

DL. SECRETAR ADRIAN NEGOE
-Dă citire Deciziei nr..27/25.03.2016 emisă de către directorul camerei de conturi Hunedoara.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?

D-NA DIRECTOR POPA:
-Precizez că facturile au fost emise în luna a XI-a iar modificarea cotei s-a produs în luna octombrie, deci s-a scăpat cu vederea pentru că de obicei se verifică devizul ofertă

DL.CONS.CORNEA:
-Vreau să întreb dacă este singura neregulă constatată în cele două luni şi jumătate cât a controlat actele primăriei, curtea de conturi

D-NA DIRECTOR POPA:
-Da, este singura

-DL. PRIMAR IACOB-RIDZI:
-Este o treabă discutabilă, este vorba despre contribuţia pe care o plăteşte angajatorul pentru asigurările sociale, s-a modificat la 15,5 şi au considerat că noi trebuia să urmărim această chestiune. Banii se vor recupera, s-au dus tot la bugetul de stat.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dau cuvântul d-lui Rad Marcel

DL. Rad Marcel:
-Nu am fost informat la timp că vor avea loc acţiuni de Ziua romilor, organizate de Compartimentul local de romi, în persoana d-nei Simona Rad, pe viitor doresc să fiţi mai comunicativi în rândul comunităţilor de romi despre aceste acţiuni

DL.CONS.PASCU:
-Aş vrea să informez Consiliul Local că este o mândrie ca cetăţean şi consilier local că ajung la primul termen la judecătoria Timişoara în procesul cu Regionala CFR Timişoara pentru gara din Petroşani, sunt însoţit de dl. avocat Tomescu şi să -mi ţineţi pumnii. O altă problemă este că am stat de vorbă cu administratorul magazinului Jiul despre două rigole din parcare şi acesta într-o săptămână a rezolvat , deci există şi în mediul privat persoane care rezolvă probleme din comunitate.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?

-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 11 aprilie 2016.

Petroşani, 11 aprilie 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA VALERIU BUTULESCU SECRETAR ADRIAN NEGOE

Comments are closed