Proces verbal al sedintei CL 10.08.2016

Incheiat azi 10 august 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1117/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul  viceprimar Nicolae Florin, doamna Velici Delia – şef Birou juridic, legislaţie, resurse umane,  fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri locali
Lipsesc motivat dl. consilier local Vladislav Milu, d-na consilier local Burduf Margareta şi d-na consilier local Niţă Dorina Veronica.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr.175/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier ILIAŞ NICOLAE

DL.CONSILIER ILIAŞ:
Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem cinci proiecte de hotărâre.
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Trecem la ordinea de zi a şedinţei:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.202/2016

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

-DL.CONSILIER ILIAŞ:
-La acest punct, dau  cuvântul d-lui ing. Wersanski Eduard să ne prezinte câteva lămuriri

-DL. WERSANSKI EDUARD:
-Municipiul Petroşani a depus în luna martie, în cadrul Programului ,,Europa pentru cetăţeni”, Acţiunea 2-Implicare democratică şi participare civică, Măsura 2.1-Înfrăţire între localităţi, proiectul ,,Zilele Societăţii Civile-Viitorul începe astăzi”, proiect pentru care a obţinut finanţare de la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Primăria va primi bani după derularea acestui proiect, suma proiectului este de 16.500 euro, deci aproximativ 75.000 lei. Până la primirea subvenţiei, trebuie să suportăm cheltuielile de organizare a evenimentelor. Oraşele partenere de proiect sunt: Varpalota din Ungaria, Bansko din Bulgaria, Ponte nelle Alpi din Italia şi Psary din Polonia. Evenimentele se vor desfăşura pe parcursul a patru zile, în perioada 27 septembrie-2 octombrie.Vor fi invitaţi peste 105 de participanţi, vor participa toate societăţile civile.Se vor dezbate două seminarii cu tematicile ,,Euroscepticismul şi Viitorul Europei” şi ,,Sportul montan-formă de participare cetăţenească şi mod de viaţă civică”, două workshop-uri împărţite în trei ateliere : ,,Cauza ostilităţii faţă de imigranţi”, ,,Voluntariatul, seniorii şi sănătatea mintală” şi ,,Conexiuni şi comunicare -modalitateade a crea o punte între generaţii”.
Sigur că veţi fi invitaţi la aceste activităţi şi la deschiderea oficială.

-DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă sunt întrebări?

-DL.CONSILIER RAD:
-Vreau să întreb dacă toate cheltuielile sunt eligibile?

-DL. WERSANSKI EDUARD:
-Sunt toate activităţile eligibile, ne încadrăm în această sumă, am primit acum 10 zile Decizia de grant a Agentiei Executive pentru Educatie,Audiovizual si Cultura  a Uniunii Europene.

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Dacă mai aveţi discuţii?

-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.203/2016

3.Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 al HCL nr.190/2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONSILIER BARBU:
-Domnule preşedinte, înainte de a trece la vot, vreau să vă informez că renunţ la amendamentul pe care l-am propus anterior, privind includerea în cadrul  Zilelor Municipiului Petroşani a unei întâlniri a scriitorilor de literatură importanţi, din ţară şi Valea Jiului. Motivez această renunţare  din cauza primirii ostile de care  s-a bucurat acest amendament în mas -media şi opinia publică locală şi prin urmare  vă sugerez să economisiţi aceşti bani destinaţi unor lecturi publice, fie să-i alocaţi unor manifestări tradiţionale şi cu mai mare priză la publicul nostru.
Menţionez că la ideea renunţării voluntare la lecturile publice preconizate, a achiesat şi colegul meu de partid, dl. consilier Milu Vladislav.

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Dacă nu  mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.204/2016

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Nedeia Troiţei” care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.205/2016

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul cu ocazia ,,Nedeii Troiţei”, care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15.08.2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.PRIMAR:
– Vreau să vă spun că în data de 18 august 2016, se vor deplasa în masivul Parâng şi elevii care vor participa la Tabăra Copiilor Olimpici. Ar fi bine dacă sunteţi de acord şi pentru ei cu scutire la plata biletelor cu telescaunul.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Formulez un amendament şi anume: scutirea de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul şi pentru elevii care vor participa la Tabăra Copiilor Olimpici, în data de 18.08.2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Supun la vot amendamentul d-lui consilier Drăgoescu:

-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                          –

-Dacă nu  mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament:

-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.206/2016

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-În continuare vă prezint  Raportul Corpului de control al Primului Ministru, încheiat cu ocazia controlului efectuat la Spitalul de Urgenţă Petroşani.
-Vă mai informez că în data de 25 august, ora 10, la Comitetul Naţional Român al Consiliului Energiei, va vea loc o şedinţă importantă privind definitivarea Strategiei energetice a României până în anul 2030. L-am anunţat pe domnul primar că eu voi participa la această manifestare şi vă invit şi pe d-voastră să participaţi.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului local din data de  10 august 2016.

Petroşani, 10 august.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                         CONTRASEMNEAZĂ:
ILIAŞ NICOLAE                                                    SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed