Proces verbal al sedintei CL 09.06.2016

încheiat azi 9 iunie 2016,  cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.777/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri: Mârza Florin, Blag Daniel, Ciuică Petrişor, Grigoriu Lavinia, Niţă Dorina, Pascu Viorel, Sipeţan Leodor, Toma Ion.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.107/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Butulescu Valeriu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru?        –  11 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONS.BUTULESCU:
-Trecem la ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,,Festivalul Berii”, în perioada 17-19 iunie 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu  sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   11 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.169/2016

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă  mai aveţi alte  discuţii?

-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei  consiliului local din data de 9 iunie 2016.

Petroşani, 9 iunie  2016

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA                                                                VALERIU BUTULESCU                                                    SECRETAR                                                                    ADRIAN NEGOE

Comments are closed