Proces verbal al sedintei CL 09.01.2018

Încheiat azi 09 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 14/2018 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă, dl. Primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, dl. viceprimar Nicolae Florin, dl secretar Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2017 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cornea Claudiu.
Lipsesc motivat d-nii consilieri Durbaca Eusebiu-Bebi,, Lupu Constantin, Negrici Carmen -Lenuța, Niță Dorina-Veronica și Vladislav Milu,

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de funcţionare şi dezvoltare pe anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 1 /2018.
A intrat d-na consilier Muntean

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
.2.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.1 al HCL nr.327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2018.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat de executiv:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 2 /2018.

DL. CONSILIER CORNEA CLAUDIU:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 09 ianuarie 2018.

Petroşani, 09 ianuarie 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CORNEA CLAUDIU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed