Proces verbal al sedintei CL 09.01.2017

încheiat azi 9 ianuarie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 29/2017  emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin,  secretarul municipiului Petroșani domnul Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Bican Florin, Butulescu Valeriu, Grigoriu Lavinia Elena, Muntean Lucica Dina, Nița Dorina-Veronica, Rad Mihail-Marius
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

DL. SECRETAR ADRIAN NEGOE:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
-Întrucât președintele de ședință ales, d-na consilier local Muntean Lucica Dina, nu poate participa la această ședință, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.

DL.CONSILIER  POSTOLACHE:
-Îl propun pe dl. consilier Vladislav.

DL. SECRETAR ADRIAN NEGOE:
-Supun la vot  propunerea d-lui consilier Postolache.
-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2017

DL.CONSILIER MILU VLADISLAV:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2016.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER MILU VLADISLAV:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL. CONSILIER BARBU:
– Aș dori să ne reamintiți câteva din realizările pe care le-ați făcut cu această sumă.

D–NA DIRECTOR POPA:
-Vom mai avea, într-o ședință viitoare, un proiect de hotărâre privind execuția bugetului unde v-or fi detaliate toate obiectivele de investiții.

DL. DIRECTOR VIȘAN:
-Putem aminti aici ca investiți: introducerea gazului în școli, anveloparea școlilor, introducerea gazului metan în Colonie, reabilitare DN 66 de la avion la stația OMV LUKOIL. Acestea sunt câteva din investițiile pe care le-am făcut în 2016.

D–NA DIRECTOR POPA:
-Ultima factură o avem din luna decembrie de la Domeniul schiabil.

DL.CONSILIER MILU VLADISLAV:
-Dacă mai sunt întrebări?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   13  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 2 /2017.

DL.CONSILIER MILU VLADISLAV:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 9 ianuarie 2017.

Petroşani, 9 ianuarie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:
MILU VLADISLAV                                                      SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed