Proces verbal al sedintei CL 07.12.2016

încheiat azi 7 decembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1752/2016  emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, secretarul municipiului Petroșani domnul Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri.
Lipsesc motivat domnii consilieri locali: Butulescu Valeriu, Nița Dorina Veronica, Rus Ioan.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
1..Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului  pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –  15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 327 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA :
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   15  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 328 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani .

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA::
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   15  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 329 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   15  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.  330 /2016.

Vine la ședință și dl. consilier Drăgoescu.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 ani, respectiv 60 ani de căsătorie, precum şi a elevilor şi sportivilor din municipiul nostru care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii sportive naţionale şi internaţionale.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   16  voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.  331/2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la HCL nr.311/2015 şi HCL nr. 312/2015.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL. CONSILIER VLADISLAV :
-Fac un amendament: copii cu vârsta sub 14 ani sunt scutiți iar tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 -18 ani vor plăti 50% din tarifele stabilite pentru adulți.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Supun la vot amendamentul formulat de dl. consilier Vladislav.
-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

-Dacă nu mai sunt alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul formulat de dl. consilier Vladislav.
-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.  332 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea repartizării unei  locuinţe  din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia  Administrarea  Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru?        –   16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.  333 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 7 decembrie 2016.

Petroşani, 7 decembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:
MUNTEAN LUCICA DINA                                              SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed