Proces verbal al sedintei CL 07.03.2016

încheiat azi 7 martie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.309/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri.
Lipsesc motivat domnii consilieri locali:Blag Daniel, Cornea Claudiu, Durbacă Eusebiu, Mârza Florin, Niţă Dorina.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
Pentru început voi supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul nr.4:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
DL.CONS.LUPU:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat :
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.LUPU:
-Trecem la ordinea de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.LUPU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.73//2016

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială,,I.G.Duca” al evenimentului ,,United through Traditional Drama and Special Olympics Games” din cadrul proiectului Erasmus + în perioada 14-18.03.2016

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.LUPU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.74/2016

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.LUPU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.75/2016
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de ,,Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Petroşani” al evenimentului cultural,,Festivalul Basarabiei” în perioada 26-28.03.2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.LUPU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.76/2016

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 7 martie 2016.

Petroşani, 7 martie 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
CONSTANTIN LUPU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

a

Comments are closed