Proces verbal al sedintei CL 07.01.2016

încheiat azi 07 ianuarie 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 6/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petrosani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae, domnul secretar al municipiului Petroşani -Adrian Negoe, fiind prezentă doamna director economic – Emilia Popa.
Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri: Blag Daniel Cantemir, Durbacă Eusebiu Bebi, Grigoriu Lavinia Elena şi Mârza Florin.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2015 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS . DRĂGOESCU:
Pe ordinea de zi avem trei proiecte de hotărâre:

-Supun la vot proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Vă invit să faceţi propuneri în acest sens:

DL.CONS.RAD:
-Îl propun pe domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, voi supune aprobării dumneavoastră propunerea domnului consilier Rad:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2016.

În continuare va conduce şedinţa consiuliului local domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, şi anume:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2015.

A venit domnul consilier Rus Ioan.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi amendamente, discuţii pe marginea proiectului ?
-Dacă nu aveţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi amendamente, discuţii pe marginea proiectului ?
-Dacă nu aveţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2016.

DL.PRIMAR:
-Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că săptămâna viitoare vom mai avea o şedinţă de consiliu, iar de marţi încolo vreau să discutăm pe buget cu fiecare grup politic. Îmi transmiteţi când puteţi veni, noi cam 90% l-am definitivat. Ideea ar fi ca în ultima joi din lună să intrăm în şedinţă cu bugetul.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Până la discuţii vom avea machetele, ca să ştim pe ce discutăm?

DL.PRIMAR:
-Machetele le discutăm la comisii, este vorba de investiţiile pe care noi ne propunem să le facem pentru anul acesta.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei de îndată a consiliului local din data de 7 ianuarie 2016.

Petroşani, 7 ianuarie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
CONSTANTIN LUPU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed