Proces verbal al sedintei CL 04.07.2016

încheiat azi 4 iulie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.846/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul   viceprimar Nicolae Florin, domnul secretar Adrian Negoe,  fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali
Lipsesc motivat domnii consilieri locali: Postolache Costel şi Grigoriu Lavinia

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr.175/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier ILIAŞ NICOLAE

DL.CONSILIER ILIAŞ:
Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem două proiecte de hotărâre.
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

1.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Cele şapte comisii de specialitate prevăzute în articolul 1 din proiectul de hotărâre , sunt următoarele:

I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, compusă din 7 membri
II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie, compusă din 7 membri
III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională,compusă din 5 membri
IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială    , compusă din 5 membri
V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret,compusă din 7 membri
VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ, compusă din 7 membri
VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, compusă din 5 membri

-Supun aprobării dumneavoastră articolul 1 din proiectul de hotărâre:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Am înţeles că propuneri pentru componenţa comisiilor au fost făcute, drept pentru care voi da citire fiecărei comisii în parte după care vom supune la vot:
I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat
1.Drăgoescu Petru
2.Burduf Margareta
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Durbaca Eusebiu
DL.CONSILIER BARBU:
-Nu au fost chemate la consultări toate partidele politice, nici noi de la ALDE şi nici d-na Niţă, consilier independent
DL.CONSILIER CORNEA:
-Eu propun ca fiecare membru al comisiei să fie votat în parte
DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă sunteţi de acord cu propunerea d-lui consilier Cornea:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru buget,  pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat:
1.Drăgoescu Petru
2.Burduf Margareta
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Durbaca Eusebiu

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?
II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie
-DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru urbanism,  pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie
1.Rus Ioan
2..Codreanu Iulian
3.Rad Mihai Marius
4.Durbaca Eusebiu
5.Negrici Carmen Lenuţa
6.Nicolae Florin
7.Drăgoescu Petru
DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?            –

III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru minorităţi,  pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională
1.Vladislav Milu
2.Muntean Lucica Dina
3.Postolache Costel
4.Lupu Constantin
5.Barbu Mihai

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?        –

IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru sănătate,  pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru sănătate şi protecţie socială.
1. Postolache Costel
2  Bican Florian
3.Cornea Claudiu Lucian
4.Niţă Dorina Veronica
5. Codreanu Iulian

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?            –

V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru cultură, pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.

1. Butulescu Valeriu
2. Muntean Lucica Dina
3.Iliaş Nicolae
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Rad Mihail Marius
6.Niţă Dorina Veronica
7.Barbu Mihai

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?            –

VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
-Voi supune la vot membrii comisiei pentru  servicii publice şi comerţ. pe rând
-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru servicii publice şi comerţ.
1. Grigoriu Lavinia Elena
2.Negrici Carmen Lenuţa
3.Lupu Constantin
4.Burduf Margareta
5.Bican Florian
6.Rad Mihail Marius
7.Drăgoescu Petru

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?        –

VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Voi supune la vot membrii comisiei juridice, pe rând

-În urma desfăşurării procesului de votare, a rezultat următoarea componenţă a comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1. Cornea Claudiu Lucian
2.Nicolae Florin
3.Vladislav Milu
4 Grigoriu Lavinia Elena
5.Iliaş Nicolae

DL.CONS. ILIAŞ:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-Împotrivă?        –
-Abţineri?        –

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru?    -17 voturi
-împotrivă?        –
-Abţineri?        –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.177/2016

-Am rugămintea  să  alegeţi preşedintele şi secretarul fiecărei comisii
DL.CONS. ILIAŞ:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru buget pe dl. consilier Drăgoescu iar ca secretar pe d-na consilier Burduf Margareta
-Votează membrii comisiei pentru buget
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: dl. consilier Drăgoescu, iar în funcţia de secretar pe d-na consilier Burduf Margareta

DL. CONS. DRĂGOESCU:
–  -Propun ca preşedinte al comisiei pentru urbanism pe dl. consilier Rus Ioan iar ca secretar pe dl.consilier Codreanu Iulian
-Votează membrii comisiei pentru urbanism
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: dl. consilier Rus Ioan iar în funcţia de  secretar pe dl.consilier Codreanu Iulian

D-na  CONS. MUNTEAN:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru minorităţi pe dl. consilier Vladislav Milu
DL. CONS. RAD:
-Propun ca secretar al comisiei pentru minorităţi pe d-na Muntean Lucica Dina
-Votează membrii comisiei pentru minorităţi
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: dl. consilier Vladislav Milu iar în funcţia de secretar al comisiei pentru minorităţi pe d-na Muntean Lucica Dina

DL. CONS. CORNEA:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru sănătate pe dl. consilier Postolache Costel iar ca secretar pe dl.consilier Bican Florian
-Votează membrii comisiei pentru sănătate
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: dl. consilier Postolache Costel iar în funcţia de  secretar pe dl.consilier Bican Florian

DL. CONS. ILIAŞ:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru cultură pe dl. consilier Butulescu Valeriu iar ca secretar pe d-na consilier Muntean Lucica
-D-na consilier Niţă:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru cultură pe dl. consilier Barbu Mihai
-Votează membrii comisiei pentru cultură
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: dl. consilier Butulescu Valeriu iar în funcţia de  secretar  d-na consilier Muntean Lucica

DL. CONS. DRĂGOESCU:
-Propun ca preşedinte al comisiei pentru servicii publice pe d-ra consilier Grigoriu Lavinia iar ca secretar pe d-na Negrici Carmen Lenuţa
-Votează membrii comisiei pentru servicii publice
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte: d-ra consilier Grigoriu Lavinia iar în funcţia de  secretar  d-na Negrici Carmen Lenuţa

DL. CONS. ILIAŞ:
-Propun ca preşedinte al comisiei juridice pe dl. consilier Cornea iar ca secretar pe dl. consilier Nicolae Florin
-Votează membrii comisiei juridice
În urma numărării voturilor , au fost aleşi în funcţia de preşedinte:dl. consilier Cornea iar în funcţia de  secretar  dl. consilier Nicolae Florin

DL. CONS. ILIAŞ:
-Trecem la punctul următor al ordinei de zi:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dau cuvântul d-lui director al S.C.Termoficare S.A. Petroşani, dl. Muntean Ovidiu:

DL. MUNTEAN OVIDIU:

-Este o situaţie neclară, S.C.Termoficare a intrat în faliment, printr-o decizie a instanţei când Tribunalul a admis solicitarea ANAF. Decizia a fost atacată cu apel. Consiliul local Petroşani a înfiinţat o altă societate, căreia îi pot fi concesionate punctele termice, în urma unei licitaţii. Licenţa pe care o deţine noua societate expiră în luna septembrie. Deci, este necesară delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Acea societate nouă să poată funcţiona este nevoie ca şi Termocentrala Paroşeni să livreze agent termic. Am cerut prelungirea concesiunii până la data de 30 septembrie ca să vedem până atunci  dacă va mai furniza Paroşeniul. Domnilor consilieri,  găsiţi o soluţie ca aceşti oameni să nu sufere iarna care vine, să nu aibă posibilitatea să se încălzească. Este vorba de 2440 apartamente, peste 300 de case şi instituţii publice.

DL.CONSILIER ILIAŞ:

-Dacă nu  mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        –   17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.178/2016

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 04..07.2016.

Petroşani, 04 iulie.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                         CONTRASEMNEAZĂ:
ILIAŞ NICOLAE                                                    SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed