Proces verbal al sedintei CL 03.11.2016

încheiat azi 3 noiembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1549/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, d-na Velici Delia, șef birou juridic, legislație, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri: Barbu Mihai, Codreanu Iulian, Cornea Claudiu, Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia Elena, Niță Dorina, Rus Ioan Vladislav Milu,

1.Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință.

D-NA VELICI
-Vă rog să faceți propuneri.

DL. CONSILIER DURBACĂ:
-Îl propun pe dl. consilier Lupu Constantin.

D-NA VELICI:
-Dacă mai aveți alte propuneri?
-Supun aprobării dumneavoastră propunerea dl consilier Durbacă. :
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 300 /2016.

DL.CONSILIER LUPU :
-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER LUPU:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional Mihai Eminescu din municipiul Petroşani,str. 1 Decembrie 1918, nr.7, judeţul Hunedoara”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.301 /2016.

DL.CONSILIER LUPU :
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva din municipiul Petroşani, str. Slătinioara, nr.10, judeţul Hunedoara” .

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER LUPU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 302 / 2016.

DL. CONSILIER LUPU:
4 Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa 6- ,,Educaţie şi competenţe”ˇApelul de proiecte nr.4 Programul ,,Şcoala pentru toţi”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER LUPU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 303 / 2016.

DL.CONSILIER LUPU :
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acoedului de parteneriat între Municipiul Petroșani, Episcopia Ortodoxă Română a Devei și Hunedoarei și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea implementării activităților aferente proiectului EDUCA -Egalitate, Dăruire, Universitate, Crezământ, Ajutor. Cod proiect 106574 care este depus în cadrul Programului Operațional Capitol Uman 2014-2020. Axa prioritară 6, Prioritate de investiții 10, apel de proiecte PODU/74/6/18/Operațiune compozită OS.6.2,6.3,6.4,6.6.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER LUPU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 304 /2016.

DL. CONSILIER LUPU:
-Dacă nu mai sunt. declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 3 noiembrie 2016.
Petroşani, 3 noiembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
LUPU CONSTANTIN SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed