Proces verbal al sedintei CL 03.02.2017

încheiat azi 03 februarie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 314/2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani

  La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, doamna Delia Velici, șef birou juridic legislație, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Burduf Margareata, Butulescu Valeriu, Codreanu Iulian, Durbaca Eusebiu-Bebi, Iliaș Nicolae, Nița Dorina-Veronica.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Trecem la ordinea de zi;

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /2017.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2017.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Dl. Consilier Postolache Costel nu a votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 28 /2017.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

    Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 29 /2017.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanţilor la proiectul ,,Tradiţie şi continuitate” în data de 7 februarie 2017.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
D-na consilier Munteanu Lucica Dina nu a votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 30 /2017.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 03 februarie 2017.

Petroşani, 03 februarie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: MUNTEAN LUCICA DINA SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed