Proces verbal al sedintei CL 01.06.2016

încheiat azi 1 iunie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.715/2016, emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri:Butulescu Valeriu, Blag Daniel, Drăgoescu Petru, Durbacă Eusebiu, Iliaş Nicolae, Niţă Dorina.
Având în vedere faptul că preşedintele de şedinţă ales prin HCL nr.107/2016, dl. Butulescu Valeriu, nu poate participa la şedinţă, se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările din data de 1 iunie 2016.
-DL.CONSILIER RAD :
-Propun ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier Lupu Constantin
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.162/2016

DL.CONSILIER LUPU:
-Supun la vot suplimentarea proiectului ordinei de zi cu două proiecte:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER LUPU:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.163/2016

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2 PN – Corp B , din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.164/2016

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Colegiul National de Informatica Carmen Sylva din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.165/2016

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică sediul pimăriei municipiului Petroşani”

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.166/2016

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare Brad, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 1 BRAD),Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Hațeg, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 2 HAȚEG),Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 3 CENTRU)Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea stației de transfer Petroșani; operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan si Petrosani; transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI),în judetul Hunedoara
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.167/2016

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.10434/2016, încheiat cu Asociaţia ,,Doctor Clown” din Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.168/2016

DL.CONSILIER LUPU:

-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei Consiliului local din data de 1 iunie 2016.

Petroşani, 1 iunie 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA CONSTANTIN LUPU SECRETAR ADRIAN NEGOE

Comments are closed