Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 9 din 6-4-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 06 APRILIE 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.442/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.121/2012 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului NICOLAE MANOLESCU.
Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi,,pentru” (d-nii consilieri Dura, Cornea, Kroutil, Macavei, Mârza, Blag, Lupu,Hortopan) şi 7 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Boboc, Niţă, Rus, Popescu, Pop, Zvîncă, Humel).

2.Hotărârea nr.122/2012 privind aprobarea Programului comun Petroşani-Várpalota pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru” şi 3,,abţineri” (dl. consilier Zvîncă, d-na consilier Niţă, d-na consilier Popescu).

3.Hotărârea nr.123/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu Judeţul Hunedoara, prin Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara în vederea realizării în comun a acţiunilor de ,,Salvare montană în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.

4.Hotărârea nr.124/2012 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Thumende Valea Jiului a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 39,17 mp., pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.

5.Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, nu a fost adoptat.

Petroşani, 06 aprilie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed