Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 9 din 29-4-2010

ŞEDINŢA ORDINARĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE
29 APRILIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.895/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consiliei în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.85/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.86/2010 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
3. Hotărârea nr.87/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Festivalului Concurs Interjudeţean de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a IV-a în perioada 21-22 mai 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.88/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Europei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina).

5. Hotărârea nr.89/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6. Hotărârea nr.90/2010 privind aprobarea alocării sumei de 118.084,41 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna martie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru (d-na consilier Macavei Viorica nu a votat).
7. Hotărârea nr.91/2010 privind modificarea H.C.L. nr.39/2008 pentru stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8. Hotărârea nr.92/2010 privind aprobarea reglementării funcţionării teraselor sezoniere amenajate pe domeniul public şi privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru» şi 2vot ,,împotrivă » (d-na consilier Popescu Doina şi dl. consilier Zvîncă Adrian).

9. Hotărârea nr.93/2010 privind stabilirea si sancţionarea contraventiilor în cazul autovehiculelor expuse spre vânzare, pe domeniul privat sau public al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru », 1 ,,abţinere »(d-na consilier Macavei)şi 6 voturi,,împotrivă »(d-nii consilieri : Zvîncă, Niţă, Pop, Drăgoescu, Popescu şi Boboc).

10. Hotărârea nr.94/2010 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Comitatului Pollicino a unui teren în suprafaţă de 643 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11. Hotărârea nr.95/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Hotărârea nr.96/2010 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13.Hotărârea nr.97/2010 privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14. Hotărârea nr.98/2010 privind aprobarea preluării unui imobil reprezentând sediu administrativ aparţinând S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani în domeniul public al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petrosani, 30 aprilie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed