Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 8 din 31-3-2014

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 31.03.2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 379/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.89/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. . Hotărârea nr.90/2014 privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2013
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.91/2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.92/2014 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2013-2014 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri”(d-na cons. Muntean , dl. cons. Rad)

5.Hotărârea nr.93/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2014 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.94/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea organizării unor acţiuni de ecologizare, cu ocazia sărbătoririi, în luna aprilie 2014 a zilei instituite prin HCL 59/2012, denumită generic ,,Ziua Verde”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”
7. Hotărârea nr.95/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.700 lei în vederea organizării celei de-a III-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida , în data de 8.04.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.96/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.300 lei în vederea asigurării transportului delegaţiilor străine de la Petroşani la Deva şi retur, în zilele de 2, respectiv 3 aprilie 2014, ce vor participa la un proiect iniţiat de Şcoala Gimnazială Nr.7.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.97/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.800 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.98/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestărilor dedicate ,,Zilei Internaţionale a Romilor”, alături de Uniunea Democratică Culturală a Romilor din Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.99/2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor noiembrie 2013- februarie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.100/2014 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferentă procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare care se va derula prin licitatie deschisă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.101/2014 privind aprobarea schimbării denumirii Clubului Sportiv Municipal Petroşani în ,,Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.102/2014 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.103/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.1920/2013 încheiat cu Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul”, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.104/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1007/2004 încheiat cu S.C.Fantastic Comalim S.R.L..
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.105/2014 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale , locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.106/2014 privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar care aparţin patrimoniului public şi privat al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.107/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu comercial” situat în Zona Rusu, staţie aşteptare Telescaun.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.108/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu de depozitare P.T. Nr.23” situat în str. Vişinilor..
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.109/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.110/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 33,5 mp. situată în str.Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23 Hotărârea nr.111/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.112/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 29 mp. situată în str. Independenţei, zona PT4
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.113/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp. situată în str. Păcii, F.N.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.114/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.115/2014 privind atribuirea unei denumiri de stradă in zona turistică Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.116/2014 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.10679/30.05.2011,încheiat cu S.C. RAMINA EOL VEST S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.117/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Crângului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”
30.Hotărârea nr.118/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.500 lei în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile necesare inscripţionării şi multiplicării unui CD cu muzică religioasă aparţinând elevei Raisa Bulf.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

31. Hotărârea nr.119/2014 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-rei Nicoleta Lucreţia Bolcă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32.Proiectul de hotărâre privind diminuarea cuantumului indemnizaţiilor pentru membrii Consiliului local al municipiului Petroşani şi repartizarea sumelor astfel rezultate pentru majorarea cuantumului burselor școlare în unităţilede învăţământ din municipiul Petroşani, a fost retras de pe ordinea de zi.

33. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Petroşani.

34.Modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru anul 2013.

35.Diverse

Petroşani, 31 martie 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed