Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 8 din 29-3-2012

ŞEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29.03.2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr. 369 /2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr..84/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

2.Hotărârea nr.85/2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.86/2012 privind aprobarea rectificarii bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
4.Hotărârea nr.87/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.760 lei în vederea organizării concursurilor ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” şi ,,Prietenii Pompierilor” ce vor avea loc la Petroşani, în 6 aprilie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.88/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea premierii sportivei Sandu Sorina.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.89/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea organizării Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, alături de Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” , faza zonală, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 30.03.2012-01.04.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.90/2012 privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator,alături de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara , al concursului de matematică ,,Traian Lalescu” şi alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea organizării celei de a XXVI-a ediţii a acestuia, la Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.91/2012 pentru completarea HCL nr.57/2012 privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.92/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea susţinerii demersului Asociaţiei de Ecologie Petro – Aqua privind reclasificarea categoriei în care este încadrată în prezent Peştera Bolii.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(dl. consilier Rus)

10.Hotărârea nr.93/2012 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii ,,Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.94/2012 privind constituirea unităţii locale de sprijin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.95/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2006.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.96/2012 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.5294/09.04.2009 încheiat între Municipiul Petroşani şi S.C. Z.M.K. S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri”(d-na consilier Niţă, dl. consilier Zvîncă)

14.Hotărârea nr.97/2012 privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Columbofil Petroşani a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 16,65 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.98/2012 privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română ,,Sfântul Prooroc Ilie” a imobilului fostei Şcoli generale nr.3 Dărăneşti şi a terenului în suprafaţă totală de 1350 mp. din care 510 mp.suprafaţă construită ,notat în CF 60824 Petroşani, nr. cadastral 60824-C1, pe o perioadă de 10 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na consilier Dura)

16.Hotărârea nr.99/2012 privind aprobarea trecerii imobilelor clădire şi teren notate în CF nr.108 Petroşani, nr. topo 764/2/1/2 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.100/2012 privind aprobarea înfiinţării unui abator de capacitate mică în cadrul Pieţei Centrale Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.101/2012 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri”(d-na consilier Popescu, dl. consilier Hortopan)

19.Hotărârea nr.102/2012 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.103/2012 privind stabilirea cuantumului chiriilor, pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

21.Hotărârea nr.104/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 28 mp. situat în str. Aviatorilor, zona bl.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.105/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.106/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.107/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp. situată în str. Al. Trandafirilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.108/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 365 mp. situată în str. Griviţa Roşie.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”şi 1 ,,abţinere” (dl. consilier Hortopan)

26.Hotărârea nr.109/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 100 mp. notat în CF 62589 Petroşani, situat în strada Funicularului, nr.25.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr.110/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 141 mp. notat în CF 62650 Petroşani, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.111/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 60 mp., situat în strada Aviatorilor, nr.7.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.112/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 98 mp., notat în CF 62480 Petroşani, situat în strada N.Bălcescu (în spatele bl.92 din str.1 Decembrie 1918).
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

30.Hotărârea nr.113/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp., situat în strada N.Bălcescu, garaj nr.899 (în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

31.Hotărârea nr.114/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 935 mp., notat în CF 62081 Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”şi 1 ,,abţinere” (dl. consilier Hortopan)

32.Hotărârea nr.115/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 590 mp., situat în strada Vasile Alecsandri, nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

33.Hotărârea nr.116/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp., situat în strada Poienilor, nr.20.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

34.Hotărârea nr.117/2012 pentru revocarea art.4, 5, 7, 8 din HCL 130/2006 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

35.Hotărârea nr.118/2012 privind privind asocierea Municipiului Petroşani cu Judeţul Hunedoara şi unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu), 1 ,,abţinere” (dl. consilier Hortopan)

36. Hotărârea nr.119/2012 privind privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu), 1 ,,abţinere” (dl. consilier Hortopan)

37.Hotărârea nr.120/2012 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret cu 17 voturi,,pentru”

38. Raportul de activitate al Viceprimarului municipiului Petroşani pe anul 2011.

39. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2011.

40. Diverse

Petroşani,30 martie 2012

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed