Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 7 din 31-3-2011

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 31 martie 2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.820/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.68/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.69/2011 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru, 2 voturi „împotrivă” (d-nii consilieri Hortopan şi Popescu) şi 3 „abţineri” (d-nii consilieri Rus, Humel şi Boboc).

3.Hotărârea nr.70/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru, 2 voturi „împotrivă” (d-nii consilieri Boboc şi Popescu) şi 3 „abţineri” (d-nii consilieri Rus, Humel şi Hortopan).

4. Hotărârea nr.71/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.280 lei în vederea premierii echipajelor câştigătoare ale concursului de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” din data de 08.04.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.72/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea premierii sportivei Sandu Sorina.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.73/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea premierii sportivului Toma Coconea pentru calificarea la competiţia Red Bull X – Apls 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr.74/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 70.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
8.Hotărârea nr.75/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Festivalului Concurs Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a V-a ,în perioada 20-21 mai 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.76/2011 privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei, provenită din sponsorizări, în vederea premierii echipajelor câştigătoare ale concursului ,,Prietenii pompierilor” din data de 8 aprilie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10.Hotărârea nr.77/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Secţia Numismatică Petroşani al Congresului Naţional de Insignografie, în perioada 29-31 iulie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” – dl.consilier Humel.

11.Hotărârea nr.78/2011 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 577,46 lei pentru locuinţa proprietate privată a municipiului Petroşani situată în str. T.Vladimirescu, nr.16, pavilion D3, sc.4, ap.8
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Hotărârea nr.79/2011 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi 8 „abţineri” (d-nii consilieri Zvâncă, Niţă, Pop, Drăgoescu, Popescu, Rus, Humel şi Hortopan).

13.Hotărârea nr.80/2011 pentru modificarea Art. 2 din HCL 39/2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl.consilier Hortopan).

14.Hotărârea nr.81/2011 privind aprobarea preţului minim pentru valorificarea deşeurilor din plastic, hârtie şi carton.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15. Hotărârea nr.82/2011 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16.Hotărârea nr.83/2011 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
17.Hotărârea nr.84/2011 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor din activitatea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18.Hotărârea nr.85/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privată a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19.Hotărârea nr.86/2011 pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi de întreţinere a căilor publice din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi”pentru” şi o „abţinere” d-na consilier Popescu.

20.Hotărârea nr.87/2011 privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

21.Hotărârea nr.88/2011 pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL 211/2008 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

22.Hotărârea nr.89/2011 pentru modificarea art.1 al HCL 175/2010 privind aprobarea preţurilor pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a derulării investiţiei pentru reabilitarea şi modernizarea arterei principale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” d-na consilier Popescu.

23.Hotărârea nr.90/2011 pentru completarea H.C.L. nr.1/2009 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

24.Hotărârea nr.91/2011 privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri cu 50% pentru SC Profil Electro Prestcom SRL Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

25.Hotărârea nr.92/2011 privind aprobarea închirierii directe a terenurilor din domeniul privat sau public al municipiului Petroşani în vederea amenajării de terase în sezonul de vară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

26.Hotârărea nr.93/2011 privind aprobarea detaliilor tehnico-economice aferente investiţiei ,,Modernizare drum comunal Petroşani-Dîlja Mică-Dîlja Mare, L=5245m, Municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

27.Hotărârea nr.94/2011 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente, Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

28.Hotărârea nr.95/2011 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

29.Hotărârea nr.96/2011 privind aprobarea dării în administrare a unor spaţii şi a terenului aferent, către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

30.Hotărârea nr.97/2011 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2,22 mp. situat în str. Avram Iancu, bl.5, ap.5-parter.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

31.Hotărârea nr.98/2011privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 5,0 mp., situată în str. Al. Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

32.Hotărârea nr.99/2011privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 91,0 mp., situată în str.G-ral Dragalina.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

33.Hotărârea nr.100/2011 privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.) nr. A 371 pentru construirea unei Spălătorii Auto în DN 66 f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” D-na consilier Niţă..

34.Hotărârea nr.101/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 704 mp. situat în Petroşani, zona DN 66.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

35.Hotărârea nr.102/2011privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 254 mp. situat în str..Aurel Vlaicu, nr.32.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

36.Hotărârea nr.103/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4624 mp. situat în str.Cărbunelui, nr.20.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” dl.consilier Hortopan.

37.Hotărârea nr.104/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 376 mp., notat în CF 60330 Petroşani, situat în str.Cărbunelui, nr.20.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

38.Hotărârea nr.105/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 36 mp., notat în CF 704 Petroşani, situat în str..Aurel Vlaicu, nr.32.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

39.Hotărârea nr.106/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 269 mp., notat în CF 2230 Petroşani, situat în str.Constructorul, nr.14.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

40.Hotărârea nr.107/2011 pentru revocarea H.C.L. nr.71/2010 şi a H.C.L. nr.259/2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

41.Hotărârea nr.108/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

42.Hotărârea nr.109/2011 privind aprobarea întocmirii unui Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic pentru construirea în anul 2011 a două creşe în Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

43.Hotărârea nr.110/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24,0 mp., situată în strada Universităţii.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

44.Hotărârea nr.111/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 166,00 mp., situată în strada Constantin Mille.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

45. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2010.

46. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Petroşani pe anul 2010.

Petroşani, 31 martie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed