Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 4 din 31-1-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 31 ianuarie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local a fost convocată prin Dispoziţia nr.51 /2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.9/2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”

2.Hotărârea nr.10/2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului Imprumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”

3.Hotărârea nr.11/2012 privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pe anul 2012
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

4.Hotărârea nr.12/2012 privind aprobarea repartizării pe centre de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

5.Hotărârea nr.13/2012 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2011 – 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

6.Hotărârea nr.14/2012 privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflat în sold la data de 31.XII.2011 şi datorate de către persoanele fizice şi juridice.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 4 abţineri(domnii consilieri Hortopan Ioan, Rus Ioan, Niţă Dorina, Damian Dana)

7. Hotărârea nr.15/2012 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicatră „APA VALEA JIULUI” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, un vot împotrivă(doamna consilier Popescu Doina) şi 2 abţineri (domnii consilieri Boboc Florian şi Niţă Dorina)

8.Hotărârea nr.16/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociaţi al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

9.Hotărârea nr.17/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea organizării unei manifestări dedicate „Zilei Indrăgostiţilor”
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi 7 abţineri (domnii consilieri Zvâncă Adrian, Niţă Dorina, Boboc Florian, Popescu Doina, Rus Ioan, Humel Robert şi Hortopan Ioan)

10.Hotărârea nr.18/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator a Cupei Telescaun Parâng – ediţia XXXI-a
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

11.Hotărârea nr.19/2012 privind acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

12.Hotărârea nr.20/2012 privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere (domnul consilier Hortopan)

13. Hotărârea nr.21/2012 pentru aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor”, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

14.Hotărârea nr.22/2012 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

15.Hotărârea nr.23/2012 privind aprobarea solicitării de trecere a două imobile din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport, în proprietatea publică a municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

16.Hotărârea nr.24/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului „Cabina Poartă” situată în strada Cărbunelui şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 521 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

17.Hotărârea nr.25/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp, situată în strada Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

18.Hotărârea nr.26/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2500 mp, situată în strada Cărbunelui.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

19.Hotărârea nr.27/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp, situată în strada Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

20.Hotărârea nr.28/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11,0 mp, situată în strada Gen.V.Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

21.Hotărârea nr.29/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp, situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

22.Hotărârea nr.30/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

22.Hotărârea nr.31/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 32 mp., situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

23.Hotărârea nr.32/2012 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 25 mp., notat în CF nr.62688 nr.cad.62688 către doamna Bonţa Manuela.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

24.Hotărârea nr.33/2012 privind aprobarea vânzării terenurilor aferente garajelor, către proprietarii acestor construcţii în baza dreptului de preempţiune.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

25.Hotărârea nr.34/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în strada Voievodului, nr.12.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

26.Hotărârea nr.35/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 183,0 mp., situată în strada 22 Decembrie, nr.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi 3 abţineri (domnii consilieri Niţă Dorina, Zvâncă Adrian, Damian Dana)

27.Hotărârea nr.36/2012 privind aprobarea suplimentării cu 28 mp. a spaţiului deţinut de Organizaţia municipală Petroşani a Partidului Social Democrat, situat în strada 1.Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

28. Hotărârea nr.37/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 935 mp., notat în CF 62081 Petroşani, situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10, a fost amânat.

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 37,26 mp., situată în strada Stefan cel Mare, nu a întrunit cvorumul necesar adoptării.

În şedinţa de consiliu au mai fost analizate :

– Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pe anul 2011.

-Raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei conform Legii nr.34/1998 de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani, în anul 2011.

– Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2011.

– Raportul statistic privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea 2011.

Petroşani 31 ianuarie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed