Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 4 din 25-2-2010

şEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani
din data de 25 februarie 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.385/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.32/2010 privind înlocuirea unui consilier local în comisia de validare .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.33/2010 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Judeţul Hunedoara, precum şi cu celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara «
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu Doina)

3.Hotărârea nr.34/2010 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.35/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea organizării unei manifestări dedicate,, Zilei Internaţionale a Femeii”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.36/2010 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiei din Smedjebacken – Suedia.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.37/2010 privind aprobarea organizării Serviciului Public Administraţia Pieţelor ca serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.38/2010 privind aprobarea stabilirii termenului limită pentru semnarea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale şi din fondul locativ al Municipiului Petroşani, ce au fost repartizate prin H.C.L.12/2010 şi H.C.L. 28/2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na consilier Popescu Doina)

8. Hotărârea nr.39/2010 privind aprobarea proiectului «Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani», a cheltuielilor legate de proiect şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente, în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AP 3, DMI 3.1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9. Hotărârea nr.40/2010 privind darea în administrare către S.C. Termoficare S.A. Petroşani a unor obiecte de inventar.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10. Hotărârea nr.41/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 150 mp. situat pe DN 66 (ZONA Piaţa Victoriei).
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” (d-na consilier Popescu şi dl. consilier Boboc)

11. Hotărârea nr.42/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,60 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.43/2010 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13. Hotărârea nr.44/2010 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ,,Piatra” S.A..
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na consilier Popescu Doina)

14. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar adoptării.

Petroşani, 26 februarie 2010

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed