Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 34 din 20-12-2012

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN 20 DECEMBRIE 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1992/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 cosilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.375/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.376/2012 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.377/2012 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.378/2012 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.379/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor ianuarie-decembrie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.380/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 1.000 lei/an către S.C. Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.381/2012 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8..Hotărârea nr.382/2012 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2013, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9.Hotărârea nr.383/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.24215/2011 încheiat cu Asociaţia Pensionarilor pentru ajutor de deces şi ajutor reciproc Petroşani, cu 1 an .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.384/2012 privind atribuirea unor denumiri de străzi în zona turistică Parâng
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.385/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 4 mp., situat în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.386/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Aleea Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13.Hotărârea nr.387/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situată în str. Crângului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14.Hotărârea nr.388/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 80 mp., situată în str. Piscului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15.Hotărârea nr.389/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp., situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16.Hotărârea nr.390/2012 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.391/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

18. Hotărârea nr.392/2012 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

19.Hotărârea nr.393/2012 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

20.Hotărârea nr.394/2012 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

21.Hotărârea nr.395/2012 privind darea în folosinţă gratuită către Consiliul Judeţean Hunedoara a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 21 mp., pe o perioadă de 4 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

22.Hotărârea nr.396/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1165 mp. situată în Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

23.Hotărârea nr.397/2012 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 20 decembrie 2012

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed