Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 32 din 28-1-2015

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.89 /2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.4/2015 privind alegerea viceprimarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret cu 18 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă”

2. Hotărârea nr.5/2015 privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.6/2015 privind aprobarea alocării sumei de 43.901 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând contribuţia aferentă anului 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.7/2015 privind aprobarea alocării sumei de 21.950,50 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Termoficare Valea Jiului reprezentând cotizaţia pentru anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.8/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.9/2015 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.10/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.500 lei în vederea achiziţionării unor medalii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.11/2015 privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei Direcției de asistență socială Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.12/2015 privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.13/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.14/2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.15/2015 privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiei de înot.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.16/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani şi a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.17/2015 privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot didactic şcolar” către Club Sportiv Municipal Jiul Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.18/2015 privind aprobarea preluării în comodat a teleskiului aparţinând Fundaţiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.02.-31.03.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.19/2015 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.20/2015 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.21/2015 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.22/2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.23/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.24/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13894/2011 încheiat cu Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Petroşani, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.25/2015 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.26/2015 privind aprobarea trecerii suprafeţei de teren de 1313 mp. notată în CF nr.64121 Petroşani, nr. cadastral 64121 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
24. Hotărârea nr.27/2015 privind .acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”(dl. consilier Butulescu nu a votat)

25. Raport anual privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul 2014 de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani.

26.Raport statistic privind activitatea direcţiei de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe anul 2014.

27.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2014.

Petroşani, 29 ianuarie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed