Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 30 din 22-12-2010

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2561/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.290/2010 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.291/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei de validare.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.292/2010 privind validarea d-lui Blag Daniel Cantemir în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.293/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.294/2010 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 3 ,,abţineri” (dl. consilier Humel, dl. consilier Boboc, dl. consilier Hortopan), 1 vot,,împotrivă”(d-na consilier Popescu ).

6.Hotărârea nr.295/2010 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.Termoficare S.A. Petroşani.
Membrul în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost ales prin vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.296/2010 privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Municipiul Petroşani prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Petroşani şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.297/2010 privind aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino” pe anul 2011, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.298/2010 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.299/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al CUPEI TELESCAUN PARÂNG – ediţia XXX, în luna ianuarie 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.300/2010 privind reglementarea comercializării plantelor etnobotanice, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.301/2010 privind darea în administrarea Şcolii Generale I.G.Duca Petroşani a Sălii de sport şi a terenului aferent în suprafaţă de 3.000 mp., situată în str. Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.302/2010 privind darea în administrarea Colegiului Economic ,,Hermes” a Sălii de sport şi a terenului aferent în suprafaţă de 900 mp., situată în str. Venus, nr.9.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.303/2010 privind aprobarea aderării municipiului Petroşani la Asociaţia cinegetică de proprietari ,,Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.304/2010 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi a unor locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”
16.Hotărârea nr.305/2010 privind aprobarea completării inventarului domeniului public al municipiului Petrosani aprobat prin HCL.nr.59/2001.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.306/2010 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pentru Promovarea Învăţământului European Hunedoara a unei părţi a imobilului fostei Şcoli generale nr.3 Dărăneşti pe o perioadă de 10 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 1,,abţinere”(dl. cons. Hortopan) şi 1 vot,,împotrivă”(d-na consilier Popescu)

18.Hotărârea nr.307/2010 privind aprobarea închirierii prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 20,40 mp. situată în str. Aviatorilor –Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.308/2010 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 4,0 mp. situată în str. 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.309/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2327 mp. situat în str. Cărbunelui, nr.20.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.310/2010 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 198 mp., notat în CF 168 Petroşani, situat în strada Avram Iancu, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.311/2010 pentru completarea H.C.L. nr.58/2010 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.312/2010 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”, 4,,abţineri”(dl. consilier Boboc, dl. consilier Rus, dl. consilier Hortopan, dl. consilier Humel) şi 1 vot,,împotrivă” (d-na consilier Popescu )

24.Hotărârea nr.313/2010 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

25. Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru reabilitarea, modernizare şi echiparea cu aparatură de specialitate a Spitalului de Urgenţă Petroşani, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar în vederea adoptării, astfel: 5 voturi,,pentru”: domnii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Humel , Hortopan), 6,,abţineri (domnii consilieri: Zvîncă, Niţă, Pop, Drăgoescu, Cornea, Macavei) şi 7 voturi,,împotrivă”(domnii consilieri: Butulescu, Dura, Damian, Gherasim, Kroutil, Blag, Lupu,)

26.Raportul privind stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol 2010-2014, pentru semestrul II al anului 2010.

Petroşani, 22 decembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed