Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 30 din 17-12-2014

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 17 decembrie.2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.,1839 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.366/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.367/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.368/2014 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.369/2014 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.370/2014 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. Consilier Postolache)

6. Hotărârea nr.371/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.500 lei pentru premierea unor sportivi precum şi a antrenorilor lor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.372/2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-noiembrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.373/2014 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.374/2014 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2015, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.375/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.376/2014 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru asociaţiile ,,Oxigen”, ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul” şi Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.377/2014 privind aprobarea procedurii pentru valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale şi a preţurilor de pornire la licitaţie
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.378/2014 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.379/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în str.Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.380/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp., situată în str.Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.381/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 103 mp., situată în str.Decebal,nr.7/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.382/2014 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.383/2014 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Dorica Maniu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”şi 1 ,,abţinere” ( dl. Consilier Sipeţan)

19.Hotărârea nr.384/2014 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Felicia Necşa.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 3 ,,abţineri” ( d-nii cons. Sipeţan, Muntean, Grigoriu)

20.Hotărârea nr.385/2014 privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” unor cetăţeni ai Municipiului Petroşani pentru activitatea şi contribuţia în planul serviciilor sociale şi cultural.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.386/2014 privind modificarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.387/2014 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

. 23. Hotărârea nr.388/2014 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a boxelor din Hala Pieţei Centrale Petroşani aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi a Regulamentului de închiriere.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.389/2014 privind darea în folosinţă gratuită către ,,Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Alba – Hunedoara”a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.90, pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.390/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei pentru editarea şi tipărirea unor broşuri.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

. 26.Hotărârea nr.391/2014 privind acordarea post – mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului Iosif Kelemen.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

. 27 .Hotărârea nr.392/2014 privind probarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.3998/07.03.2013, încheiat cu S.C. Kranz Eurocenter S.R.L..
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28.Diverse

Petroşani,18 decembrie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed