Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 19-12-2008

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2008

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.5289/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :
1.Hotărârea nr.265/2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Şcoala Generală „I.G. Duca” Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea proiectului educaţional «Învaţă să dăruieşti» prin Programul M.E.C.T. Strategia Naţională de Acţiune Comunitară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr..266/2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Universitatea Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea proiectului „Crearea unui Instrument european validat de evaluare (RegCult) pentru identificarea, măsurarea şi evaluarea impactului culturii regionale asupra dinamicii teritoriale de dezvoltare socio-economică în Europa” prin Programul EU FP 7 – Proiecte de colaborare, ştiinţe sociale şi umaniste.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.267/2008 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul public Administraţia pieţelor, pentru anul 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.268/2008 privind aprobarea proiectului ,,Amenajare şi extindere spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii în parcul situat în strada Păcii’’ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.269/2008 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate de Serviciul public Administraţia pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6. Hotărârea nr.270/2008 privind stabilirea comisiei pentru eficienţa energetică ce coordonează activităţile care decurg din obligaţiile prevăzute de O.U.G. nr.174/2002.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
7.Hotărârea nr.271/2008 privind aprobarea unui număr de 50 locuri de muncă, pe perioadă determinată pentru realizarea unor lucrări publice de interes comunitar şi 4 posturi de muncitori , pe perioadă determinată, cu atribuţii de supraveghetori, în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.272/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.600 lei pentru confecţionarea uniformelor membrilor fanfarei din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.273/2008 privind aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliţia Comunitară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10. Hotărârea nr.274/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea transportului public local de persoane, prin curse regulate, în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 5 voturi ,,împotrivă’’ (dl. consilier Vochiţoiu, d-na consilier Popescu, dl. consilier Rus Ioan, dl. consilier Unguraş, dl. consilier Pop).

11.Hotărârea nr.275/2008 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Hotărârea nr.276/2008 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13.Hotărârea nr.277/2008 privind modificarea H.C.L. nr.16/2003 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru’’, 2 voturi ,,împotrivă’’(d-na consilier Popescu, dl. consilier Vochiţoiu) şi 1,,abţinere’’(dl. consilier Rus).

14.Hotărârea nr.278/2008 privind modificarea H.C.L. nr.225/2008 de stabilire a comisiei ce va efectua verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru lucrarea ,,Amenajare locuinţe sociale în clădirea fostei unităţi militare din municipiul Petroşani, str.Tudor Vladimirescu’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15.Hotărârea nr.279/2008 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.194/2008 privind constituirea şi modul de lucru al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16.Hotărârea nr.280/2008 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17.Hotărârea nr.281/2008 privind modificarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii cu atribuţii de director ai societăţilor în care Municipiul Petroşani este asociat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18.Hotărârea nr.282/2008 pentru modificarea art.1 şi art.4 din H.C.L. nr.111/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 72 mp., notat în CF 2960 Livezeni, situat în str. Viitorului, nr.15/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19.Hotărârea nr.283/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z.) nr. 36/08 pentru construire SUPERMARKET ,,LIDL’’ în str. Oituz, nr.2 A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
20.Hotărârea nr.284/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.IDP 507/2008 pentru EXTINDERE ŞI REAMENAJARE HOTEL, D+P+3E.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

21.Hotărârea nr.285/2008 privind concesionarea prin licitaţie publică a trei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. fiecare, aferente celor trei garaje situate în str. Aleea Liliacului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

22.Hotărârea nr.286/2008 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 156 mp. situat în str.Gelu, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

23.Hotărârea nr.287/2008 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97,65 mp. situat în str. Al. Poporului (în spatele Casei de Cultură).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

24.Hotărârea nr.288/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 148 mp, situat în Petroşani,str. Constructorul, nr.14, aferent C.M.I. Dr. Iakab Ileana – Luminiţa.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
25.Hotărârea nr.289/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 51,66 mp, notat în CF 3119 Petroşani, situat în strada Micu Klein, nr.32/2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

26.Hotărârea nr.290/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 46,7 mp, notat în CF 3119 Petroşani, situat în strada Gheorghe Doja, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

27.Hotărârea nr.291/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 155 mp, notat în CF 1945 Petroşani, situat în strada Poligonului, nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

28.Hotărârea nr.292/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 153,6 mp, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.14/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

29. Hotărârea nr.293/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 224,975 mp, situat în strada Vasile Alecsandri, nr.16/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

30.Hotărârea nr.294/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 164 mp, situat în strada Muncii, nr.16/3.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

31.Hotărârea nr.295/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 184 mp, situat în strada 13 Septembrie.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

32. Hotărârea nr.296/2008 pentru modificarea HCL nr.250/2008 privind preluarea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Petroşani a trei imobile cu destinaţia de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

33.Hotărârea nr.297/2008 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Următoarele proiecte de hotărâre:
– privind aprobarea realizării de branşamente separate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă pentru familiile marginalizate social;
– privind modificarea H.C.L. nr.16/2003 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, nu au întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptate.
Petroşani, 19 decembrie 2008
SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed