Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 26 din 3-11-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 03 noiembrie 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr. 2304 /2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate urmărtoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.251/2010 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Valea Jiului, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.252/2010 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv al S. C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.253/2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Valea Jiului, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.254/2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA SERV VALEA JIULUI PETROŞANI.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru » şi 1 vot,,împotrivă »(d-na consilier Popescu)

5.Hotărârea nr.255/2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada Independenţei L =810 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” cât şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.256/2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 28 mp., notat în CF 61803 Petroşani situat în strada 1 Decembrie 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru », 1 vot,,împotrivă »(d-na consilier Popescu) , 1,,abţinere »(d-na consilier Niţă).

7. Hotărârea nr.257/2010 pentru modificarea Art. 2 din HCL 71/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare zona pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – Domeniul major de intervenţie 1.1, Sub/domeniul: Centre urbane.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8. Hotărârea nr.258/2010 pentru modificarea Art. 2 din HCL 70/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroşani” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9. Hotărârea nr.259/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea participării reprezentanţilor Colegiului Economic ,,Hermes” Petroşani, la Târgul Firmelor de Exerciţiu ,,Rivulus Dominarum’’ ce se va desfăşura la Baia Mare în perioada 3-5 .12.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10. Hotărârea nr.260/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei de negociere a modalităţii de transfer a dreptului de proprietate sau a închirierii terenurilor din zona turistică Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Niţă)

Petroşani, 4 noiembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed