Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 25 din 28-10-2010

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2187/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.225/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 2,,abţineri »(d-na consilier Niţă şi dl. consilier Zvîncă »).

2.Hotărârea nr.226/2010 privind aprobarea numărului de personal, a statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi a instituţiilor publice locale, cu sau fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru ».(dl. consilier Boboc nu a votat).

3. Hotărârea nr.227/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 107.550 lei în vederea acordării unor pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

4. Hotărârea nr.228/2010 pentru modificarea art.34 din H.C.L. nr.289 / 2009 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

5. Hotărârea nr.229/2010 privind aprobarea modificării contribuţiei Consiliului local al municipiului Petroşani la achiziţionarea unei ambulanţe de prim-ajutor de către Asociaţia ,,Salvital”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

6. Hotărârea nr.230/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2011, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».
7. Hotărârea nr.231/2010 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

8.Hotărârea nr.232/2010 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1.104,49 lei pentru locuinţa din fondul locativ al Municipiului Petroşani, situată în str. Saturn, bl.2, ap.96.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

9. Hotărârea nr.233/2010 privind darea în folosinţă gratuită către Biserica Unitariană Petroşani a unui teren în suprafaţă de 120 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

10. Hotărârea nr.234/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

11. Hotărârea nr.235/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 116 mp. situat pe DN 66 ( lângă Autoservice).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

12. Hotărârea nr.236/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

13. Hotărârea nr.237/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 130 mp. situată în masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu).

14. Hotărârea nr.238/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp. situată în str. Pinului.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

15. Hotărârea nr.239/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 34 mp. situată în str. Gen. Vasile Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».
16. Hotărârea nr.240/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Gen. Vasile Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

17. Hotărârea nr.241/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 279 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.51/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

18. Hotărârea nr.242/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 327 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.51/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

19. Hotărârea nr.243/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 119 mp. situat în str. Micu Klein, nr.37/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

20. Hotărârea nr.244/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 141 mp. situat în str. Micu Klein, nr.70/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

21. Hotărârea nr.245/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 343 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.55.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

22. Hotărârea nr.246/2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. notat în CF 60931 Petroşani situat în str. Cuza Vodă, nr.55.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

23. Hotărârea nr.247/2010 privind achiziţionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 2.692 mp. situată în municipiul Petroşani, str. Peştera Bolii în vederea notării în cartea funciară a pavilionului de locuinţe şi anexe ce aparţin SPADPP.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

24.Hotărârea nr.248/2010 privind aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,CENTRU DE REUMATOLOGIE ŞI FIZIOTERAPIE ÎN MUNICIPIUL PETROŞANI, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(dl. consilier Boboc »).

25.Hotărârea nr.249/2010 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

26. Hotărârea nr.250/2010 privind înlocuirea preşedintelui Comisiei de negociere a modalităţii de transfer a dreptului de proprietate sau a închirierii terenurilor din zona turistică Parâng
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ».

27. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 350 mp. situată în masivul Parâng, a fost amânat.

28.Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 28 mp., notat în CF 61803 Petroşani situat în str. 1 Decembrie 1918, nu a întrunit cvorumul necesar în vederea adoptării.

29. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2010.

30. La punctul ,,Diverse”, au fost luate în discuţie:
-Adresa nr.18475/260/2010, înaintată Consiliului Local , cu privire la petiţia d-lui Dolf Baier Gheorghe.
-Adresa nr.20489/2010, înaintată Primărie Municipiului Petroşani de către Spitalul de Urgenţă Petroşani, cu privire la înfiinţarea unui Centru de reumatologie şi fizioterapie în Municipiul Petroşani.

Petroşani, 29 octombrie 2010

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed