Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 24 din 23-10-2014

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 23 OCTOMBRIE 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1454/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.292/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.293/2014 privind declararea ca vacant a mandatului de Viceprimar al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.294/2014 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4 Hotărârea nr.295/2014.privind validarea domnului Durbacă Eusebiu Bebi în funcţia de consilier local .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5 .Hotărârea nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.297/2014 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.273/2014 pentru modificarea art.1 al HCL nr.2/2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.298/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.299/2014 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.300/2014 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.301/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Jiul Petroşani – 95 de ani de momente de glorie”, aparţinând autorului Genu Tuţu.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.302/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2015’’.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.303/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 122.000 lei în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice în luna decembrie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.304/2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.305/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/1999 încheiat cu S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.306/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Modernizare străzi în Municipiul Pertroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16 .Hotărârea nr.307/2014 privind aprobarea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi acordate în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17 Hotărârea nr.308/2014 privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 – 2015” în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.309/2014 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1593,77 lei pentru locuinţa situată în str. Radu Şapcă, nr.40, ap.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.310/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15140/23.12.2003 încheiat cu Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.311/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15139/2003 încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România -Organizaţia Petroşani, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21 Hotărârea nr.312/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Aviatorilor, zona bl.13.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.313/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Unirii, zona bl.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 2,,abţineri”(d-na cons. Muntean, d-na cons. Niţă), 2 voturi,,împotrivă”(d-nii cons. Drăgoescu, Cornea)

23. Hotărârea nr.314/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp., situată în str. Saturn, zona bl.9.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24 Hotărârea nr.315/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str.Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.316/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19,30 mp., situată în str.Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.317/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2055 mp., situată în str.1 Decembrie 1918, f.nr. (în spatele Bisericii Unitariene).
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr.318/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 3 parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.319/2014 privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 121 mp., notat în CF 63828 Petroşani, nr. cadastral 63828 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.320/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în str.Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
30.Hotărârea nr.321/2014 privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.19 A, către chiriaşa Csiszer Lucreţia care a formulat cerere de cumpărare în baza Legii nr.112/1995.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

31.Hotărârea nr.322/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unor unităţi de învăţământ preuniversitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”. Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret

32.Hotărârea nr.323/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

33.Hotărârea nr.324/2014 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

34 Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2013.
35.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2014.
36.Diverse

Petroşani,23.10.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed