Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 24 din 22-8-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22 AUGUST 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 22 august 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1117/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.252/2013 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.253/2013 privind validarea domnului PASCU VIOREL în funcţia de consilier local
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.254/2013 privind validarea domnului RAD MIHAIL MARIUS în funcţia
de consilier local
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.255/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 63.000 lei în vederea organizării unei acţiuni festive cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”
5. Hotărârea nr.256/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.500 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 de ani de căsătorie anul acesta cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în luna octombrie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.257/2013 privind aprobarea Documentului de Pozitie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.258/2013 pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Nr.211/2008 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.259/2013 privind aprobarea Studiului de Fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire în municipiul Petrosani prin contract de concesiune.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.260/2013 privind stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.261/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Caritas Alba Iulia -Asistenţă Socială a terenului în suprafaţă de 497 mp. ,notat în CF 3125 Petroşani, nr.topo 343/53/2/4/26, pe o perioadă de 10 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.262/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.263/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,5 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.264/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 280 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, zona Cinematograf Victoria.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”şi 2,,abţineri”(d-şoara consilier Grigoriu şi dl. consilier Postolache)

14.Hotărârea nr.265/2013 rivind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.266/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 85 mp. situat în strada Măgurii, nr.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.267/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 285 mp. situat în strada Uzinei, nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.268/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 82 mp. situat în strada Viitorului, nr.18/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.269/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a construcţiilor în suprafaţă de 467 mp. şi a terenului în suprafaţă de 709 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.22A.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(dl. consilier Cornea nu a votat)

19. Hotărârea nr.270/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.271/2013 privind înlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret

21. Hotărârea nr.272/2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 14,81 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.273/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Fundaţia Mişcarea Populară a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,37 mp., pe o perioadă de 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.274/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.800 lei în vederea tipăririi a două volume aparţinând scriitorilor Valeriu Butulescu şi Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”( dl. consilier Butulescu nu a votat)

Petroşani,22 august 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed