Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 15-9-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 15.09.2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1886/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1. Hotărârea nr.191/2010 pentru modificarea Art.2 din HCL 73/2009 privind aprobarea proiectului „Sistem de supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroşani” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – Domeniul major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 4 ,,abţineri » (dl. cons. Boboc, d-na cons. Popescu, dl. cons. Rus, dl. cons. Hortopan).

2. Hotărârea nr.192/2010 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)pentru extindere zona de agrement Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.193/2010 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de avizare pentru obiectivul de investiţiie ,,Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.194/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare punte pietonală, str. Digului, nr.23-25, cartier Boţoni, municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Hotărârea nr.195/2010 privind aprobarea schimbării destinaţiei spatiului situat în str. Cuza Vodă, nr.14, ap.1-2, în locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani, administrat de S.P.A.D.P.P.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6. Hotărârea nr.196/2010 privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor schimburi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani, administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor acţiuni dedicate ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice » în luna octombrie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 16 septembrie 2010

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed