Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 8-9-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIN DATA DE 8.09.2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1868/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie(la începutul şedinţei au fost 13 consilieri prezenţi, la proiectul nr.3, au fost 14 consilieri prezenţi şi la proiectul nr.4 au fost 15 consilieri prezenţi).
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.187/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Poescu).

2.Hotărârea nr.188/2010 privind aprobarea demarării procedurii de achiziţionare a unor terenuri necesare implementării proiectului „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.189/2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie a obiectivului de investiţii ,,Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, strada Peştera Bolii, km. 0+000-km 0+800, Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” cât şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu).

4. Hotărârea nr.190/2010 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani.
Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 09 septembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed