Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 29-10-2009

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN 29 OCTOMBRIE 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN 29 OCTOMBRIE 2009

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 2803/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.262/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu Doina).

2.Hotărârea nr. 263/2009 pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 29 octombrie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed