Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 17-10-2008

ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA

ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE
17 OCTOMBRIE 2008

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.3552/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.223/2008 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni deţinute de Judeţul Hunedoara la S.C.,,APA SERV VALEA JIULUI’’ S.A. Petroşani, către Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru’’şi 1,,abţinere’’(d-na consilier Popescu).

2.Hotărârea nr.224/2008 pentru completarea H.C.L. nr.150/2008 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a terenului în suprafaţă de 3.000 mp, notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/2/b/2/2/b/34/2/4/37, pe durata construirii obiectivului ,,Bazin de înot’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.225/2008 privind stabilirea comisiei ce va efectua verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru lucrarea ,,Amenajare locuinţe sociale în clădirea fostei unităţi militare din municipiul Petroşani, str. Tudor Vladimirescu’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.226/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea asigurării transportului formaţiei corale de la Şcoala Generală ,,I.G.Duca’’ la Festivalul Internaţional de Cor de la Slovenj Gradec, Slovenia, în perioada 23-25.10.2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 17 octombrie 2008

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed