Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 22-10-2009

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2009

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2683/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.246/2009 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.247/2009 privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 10617/17.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.248/2009 pentru aprobarea Actului adiţional la Convenţia de Colaborare încheiată între Municipiul Petroşani prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Petroşani şi Asociaţia Comitato Pollicino ,,Un surâs pentru copiii din România” – Belluno Italia.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.249/2009 pentru modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la H.C.L. nr.182/2008 privind repartizarea consilierilor locali pe zone şi modificarea componenţei Comitetului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.250/2009 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei lunare pentru sălile de sport de la Colegiul Economic ,,Hermes” şi Grupul Şcolar ,,Dimitrie Leonida” pentru sportivii Clubului Spotiv Municipal Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.251/2009 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) nr. 64/09 pentru construire SHOWROOM RENAULT în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr.252/2009 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a trei parcele de teren cu suprafeţele de 8 mp., 20,5 mp. şi 7 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.92 parter.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.253/2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situate în str. Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.254/2009 pentru modificarea H.C.L. nr. 116/2009, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp. fiecare, situate în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10. Hotărârea nr.255/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11. Hotărârea nr.256/2009 pentru completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.116/2004 privind validarea situaţiei cuprinzând terenurile disponibile ce urmează a fi date în folosinţă gratută tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12.Hotărârea nr.257/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în strada 1 Mai, nr.15.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13. Hotărârea nr.258/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea suportării cheltuielilor de transport pentru echipele de juniori, elevi ai şcolilor şi liceelor din Petroşani, participante la Campionatul Naţional de Fotbal.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14.Hotărârea nr.259/2009 privind aprobarea elaborării documentaţiilor tehnice pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani”, în vederea depunerii pentru finanţare prin POR – DMI 3.1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15.Hotărârea nr.260/2009 privind aprobarea alocării sumei de 123.016,34 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna septembrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru,, D-na consilier Macavei nu a votat.

16.Hotărârea nr.261/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 1.000 lei/an către S.C.Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. , pentru anii 2008 şi 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2009.

18.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru repartizarea de lcuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Petroşani, a fost amanat.

Petrosani, 23 octombrie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed