Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 2 din 14-1-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 13 IANUARIE 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.9/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie(la începutul şedinţei au fost prezenţi 13 consilieri, iar de la proiectul nr.7, au fost prezenţi 14 consilieri).
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.3/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

2. Hotărârea nr.4/2011 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de avizare pentru obiectivul de investiţiie ,,Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe–judeţul Hunedoara, localitatea Petroşani,str. Şt.O.Iosif, bl.1C”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

3. Hotărârea nr.5/2011 privind aprobarea reactualizării devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii,,Canalizare şi modernizare str. Maleia în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

4.Hotărârea nr.6/2011 privind aprobarea reactualizării devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii,,Modernizare străzi: Anton Pann, Cuza Vodă, Titu Maiorescu, Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

5.Hotărârea nr.7/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei ,,Pod peste pârâul Slătinioara, municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

6. Hotărârea nr.8/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei ,,Consolidare şi modernizare anexe Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

7. Hotărârea nr.9/2011 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 219,08 lei pentru spaţiul proprietate privată a municipiului Petroşani, situat în str. Şt. O.Iosif, bl.1A, sc.1, ap.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina)

8. Hotărârea nr.10/2011 privind aprobarea propunerii Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara de reorganizare a sistemului sanitar din Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina)

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Petroşani a imobilului-spaţiu prestări servicii:unitatea nr.26-monumente funerare, în vederea demolării, nu a întrunit cvorumul legal în vederea adoptării ( 10 voturi,,pentru” şi 4,,abţineri: domnii consilieri Boboc, Hortopan, Humel şi Popescu).

Petroşani, 14 ianuarie 2011

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed